Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Atbildīgā persona par Savienības tirgū laistiem produktiem.

Regula 2019/1020 nosaka, ka produktiem ar CE marķējumu Eiropas Savienībā ir jābūt personai vai uzņēmumam, kas darbojas kā kontaktpunkts produktu atbilstības jautājumos kā “atbildīgajai personai”. Šajos produktos ir jānorāda Atbildīgās personas kontaktinformācija. Šo marķējumu var piestiprināt pie izstrādājuma, tā iepakojuma vai pavaddokumenta. Nepatiesu ziņu sniegšana par atbildīgo personu ir pretrunā ES tiesību aktiem. Lai nodrošinātu vieglu piekļuvi ES tirgum, ir svarīgi izvēlēties uzticamu un profesionālu atbildīgo personu. Mūsu uzņēmums paļaujas uz savu pieredzi kā oficiālam pārstāvim Eiropā un Šveicē, kā arī uz savas komandas normatīvo un tehnisko kompetenci. Importētāju nav ieteicams iecelt par atbildīgo personu, jo importētājam ir pieejama visa informācija.