Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Būtiskās prasības produktiem Eiropas Savienībā.

Paredzētais lietojums nozīmē vai nu lietojumu, kuram produkts ir paredzēts.CE marķējumu var izmantot tikai tad, ja uz izstrādājumu attiecas noteiktas direktīvas. Ja CE zīme tiek izmantota neatbilstoši, regulatīvās iestādes var iejaukties un izņemt produktu no tirgus. Var tikt sodīts arī par CE marķējuma nepareizu izmantošanu. Paredzētais lietojums un saprātīgi paredzama nepareiza izmantošana Ar drošību saistītie raksturlielumi