Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

CE sertifikāta priekšrocības.

Tas fakts, ka mūsdienās dažiem produktiem nav nepieciešami atbilstoši sertifikāti pirms nonākšanas ES tirgū, nenozīmē, ka to ražotāji un izplatītāji nevēlas pakļaut savu produkciju atbilstības vērtēšanas procedūrai.

 

Sertifikācija, lai noteiktu atbilstību noteiktām prasībām nosaka dotā izstrādājuma atbilstības tehniskajām prasībām, kas izvēlētas šai produktu grupai, pārbaudi. Ja tiek saņemts pozitīvs rezultāts, tiek izsniegti atbilstoši atbilstības sertifikāti.

 

Sertifikācija ir elastīgs risinājums un sniedz sekojošas priekšrocības:

 • produkcijas kvalitātes un konkurētspējas celšana;
 • atbilstības normatīvajām prasībām apliecinājums no neatkarīgas trešās puses, kas ceļ produkta uzticamību;
 • klientu uzticēšanās produktam vairošana;
 • tirgus paplašināšana, ir tirgus, kur tiek atzīti tikai sertificēti produkti;
 • atbilstības prasībām vērtējums, lai izvairītos no iespējamiem zaudējumiem sūdzību vai likumdošanas prasību neievērošanas dēļ;
 • pilnīgs atbalsts, lai dokumentētu atbilstību likumdošanas prasībām produkcijas izvietošanai ES tirgū;
 • produkcijas pozīcijas uzlabošana konkurences iekšējā un ārējā tirgū, kas veicina pārdošanu;
 • priekšrocības iegūšana tenderos vai valsts iepirkumos;
 • iespēja pārdot produkciju pircējiem, kas izmanto līdzekļus, kurus izsniedz Eiropas fondi vai līdzfinansējuma fondi;
 • augsta patērētāja pārliecība par to, ka produkts atbilst izziņotajiem parametriem un tas ir labākais tirgū;
 • tirgus uzraudzības izmaksu samazināšana, ņemot vērā, ka šos produktus tirgū kontrolē neatkarīga kompetenta apakšvienība;
 • jebkuru nākotnes zaudējumu, kas saistīti ar izmaiņu ieviešanas nepieciešamību izstrādājumu konstrukcijā vai ražošanas procesos, minimizēšana.

 

Saskaņā ar likumdošanu par Savienības harmonizēšanu, dalībvalstīm jānodrošina, ka produkti tiks izvietoti tirgū tikai tajā gadījumā, ja tie atbilst piemērojamajām prasībām. Ja kompetentas nacionālās uzraudzības iestādes ir konstatējušas, ka produkts neatbilst piemērojamās likumdošanas par Savienības saskaņošanu normām, viņiem jāveic pasākumi tā atbilstības nodrošināšanai vai atsaukšanai no tirgus.