Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Drošības vērtējums katrā konkrētā gadījumā jāveic katram atsevišķam kosmētikas produktam.

Drošības vērtējums katrā konkrētā gadījumā jāveic katram atsevišķam kosmētikas produktam, tam jābūt esošo datu eksperta vērtējuma rezultātam. Drošības vērtēšanas speciālistam jānodrošina visas informācijas, kas viņam nepieciešama drošības vērtējuma veikšanai, pieejamību; viņam jāpārbauda datu, kas tiek sniegti par vērtējamo produktu, aktualitāte; un jāpamato datu, kas tiek pieprasīti saskaņā ar Daļu A neesamību, kad uzskata, ka tie nav nepieciešami vai nav saistīti ar priekšmetu.

 

Lai izdarītu secinājumus par kosmētikas produkcijas drošību, drošības vērtētājam jāizvērtē atsevišķu vielu vai sajaukumu, kas ir receptūrā, drošību un gatavā produkta drošību. Viņa secinājumiem jābalstās uz pierādījumiem, kas ataino, ka, neskatoties uz konstatēto apdraudējumu, produktu var uzskatīt par drošu no cilvēka veselības viedokļa.

 

Drošības vērtētājs var pieņemt vai noraidīt pētāmo sastāvu, ja piemērojami noteikti apstākļi. Produkts, kas neatbilst Regulai (ES) 1223/2009, jānoraida, to nedrīkst pārdot.

 

Drošības vērtējuma pamatojums tiek sastādīts, izmantojot visu pieejamo informāciju par drošību, visus konstatētos riskus, ņemot vērā iespējamos atsevišķu vielu vai sajaukumu, kas atrodas produkta receptūrā un gatavā kosmētikā, iedarbības iespējamos apstākļus.

 

Visas eksistējošās informācijas analīze un vērtējums ir vērtēšanas speciālista uzdevums. Veicot šo analīzi, drošības vērtētājs var nolemt, vai esošie dati ir pietiekami vērtēšanas veikšanai vai nepieciešami papildus dati atsevišķai vielai vai gatavai kosmētikai.

 

Vielu un/vai sajaukumu drošības vērtējums sastāv no trim pamatposmiem:

  • vielu un sajaukumu bīstamības raksturojums;
  • vietējās un sistemātiskas iedarbības vērtējums (ņemot vērā datus par absorbciju);
  • sistēmas efektu riska vērtējums (drošības robežas aprēķins) un vietējo efektu riska vērtējums (tādi kā ādas alerģija, ādas kairinājums).

 

Smaržām un garšas savienojumiem, informācija par to sastāvu ir konfidenciāla, drošības vērtējumu gatavajam kosmētikas produktam atbildīgajai personai var iesniegt šī sajaukuma ražotājs. Ņemot vērā koncentrāciju beigu kosmētikas izstrādājumā un tā iedarbības raksturu, aromatizējošā un garšas savienojuma vērtējums tiek sagatavots atbilstoši principiem, kas aprakstīti Regulas (ES) Nr.1223/2009 Pielikumā I un dotajās rekomendācijās. Atbilstošs dokuments, kas apstiprina smaržas vai garšas sajaukuma drošību, piegādātājam jāiesniedz personai, kas atbild par gatavu kosmētikas produkciju.

 

Kosmētiskā produkta drošības vērtējums aptver trīs svarīgākos aspektus:

  • riska vērtējuma rezumējums, balstoties uz visu atsevišķo vielu/sajaukumu vietējo un sistemātisko iedarbību;
  • gatavā produkta papildus drošības vērtējums, kuru nevar novērtēt, novērtējot vielas/sajaukumus atsevišķi. Tā var būt, piemēram, sastāva savienojamība ar ādu, iespējamā kombinētā efekta vērtējums, piemēram, viena sastāvdaļa var palielināt citas sastāvdaļas absorbcijas ātrumu, iespējamie efekti, kas var rasties mijiedarbojoties ar iepakojuma materiālu, un iespējamie efekti, saistīti ar ķīmiskām reakcijām starp sastāvdaļām, atsevišķām vielām/sajaukumiem gatavā produktā;
  • citi faktori, kas ietekmē drošības vērtējumu, tādi kā stabilitāte, mikrobioloģiskā kvalitāte, iepakojums un marķējums, ietverot lietošanas instrukcijas un piesardzības pasākumus lietošanas laikā.

 

Speciāls kosmētikas līdzekļu, kas paredzēti lietošanai bērniem līdz trim gadu vecumam, vērtējums kas nepieciešams saskaņā ar Regulu (ES) Nr.1223/2009, tam jāņem vērā konkrētas rekomendācijas, kas izklāstīti Vadošajos SCCS norādījumos.

 

Veicot speciālu vērtējumu, kas nepieciešams atbilstoši Regulai (ES) Nr.1223/2009 kosmētikas produktiem, kas paredzēti tikai ārīgai lietošanai intīmajā higiēnā, jāņem vērā īpašus uzklāšanas vietas raksturojumus.

 

Drošības vērtētājs noteiktos apstākļos pētāmo sastāvu var pieņemt, noraidīt vai pieņemt ar konkrētiem nosacījumiem. Produkts, kurš neatbilst Regulai (ES) Nr.1223/2009, jānoraida, to nevar realizēt. Jāievēro drošības vērtētāja ieteikumi attiecībā uz drošu produkta izmantošanu.

 

Lai nodrošinātu kosmētikas produktu drošības atskaites aktualitāti saskaņā ar Regulas (ES) Nr.1223/2009 10(1) (c) panta prasībām, gatavā produkta vērtēšana regulāri jāatkārto.

 

Kad notiek izmaiņas likumdošanas prasībās (piemēram, ierobežojumi vienai no vielām, kas tiek iekļauta sastāvā), jāpārbauda, papildus visam (piemēram, marķējums), vai sastāvs atbilst likumam, kā arī jāpārskata drošības vērtējums, nepieciešamības gadījumā tas jāatjauno.

 

Drošības vērtējums arī jāpārskata un, nepieciešamības gadījumā jāatjauno, ja piemērojams viens vai vairāki no sekojošiem apstākļiem:

  • jauni zinātniskie dati un toksikoloģijas dati par vielām, kas var mainīt eksistējošā drošības vērtējuma rezultātus;
  • izmaiņas, kas skar receptūru vai izejvielu specifikācijas;
  • izmaiņas lietošanas nosacījumos;
  • pieaug un paliek nopietnāki nevēlamie efekti, gan paredzamos lietošanas apstākļos, gan nepareizas izmantošanas gadījumā.

 

Jāizveido struktūras un procesi, lai nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu attiecībā uz kosmētikas produkta drošības atskaites atjaunošanu starp atbildīgo personu un drošības vērtētāju, un lai drošības vērtētājs varētu iejaukties, kad nepieciešama atjaunošana.