Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Muitas un CE marķējums, Regula (EK) Nr.765/2008

Pirms tās nonāks pie galalietotāja ES, preces, kas nāk no valstīm ārpus Eiropas Savienības, tiks uzrādītas muitai, laišanai brīvā apgrozībā. Laišanas brīvā apgrozībā mērķis ir nokārtot visas importa formalitātes, lai preces varētu darīt pieejamas ES tirgū tāpat kā jebkuru ES ražotu produktu. Tāpēc, uzrādot muitai produktus, lai tos laist brīvā apgrozībā, tiem jāatbilst spēkā esošajiem saskaņošanas tiesību aktiem. Tomēr var būt arī tā, ka laišana brīvā apgrozībā un laišana tirgū nenotiek vienlaicīgi. Laišana tirgū ir vieta, kurā produkts ir pieejams izplatīšanai, patēriņam vai lietošanai. Muitas un tirgus uzraudzības iestādēm ir pienākums un pilnvaras, pamatojoties uz riska analīzi, pārbaudīt preces, kas ievestas no trešām valstīm, un iejaukties pirms to laišanas brīvā apgrozībā neatkarīgi no tā, kad tās tiek uzskatītas par laistām Savienības tirgū. Tas tiek darīts, lai novērstu tādu produktu laišanu brīvā apgrozībā un līdz ar to pieejamu ES teritorijā, kas neatbilst attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem. Tirgū pieejamo produktu uzraudzību var sadalīt starp vairākām iestādēm valsts līmenī, piemēram, funkcionāli vai ģeogrāfiski. Ja vienas un tās pašas preces kontrolē vairāk nekā viena iestāde (piemēram, muitas iestādes un nozaru iestādes vai vietējās iestādes), ir nepieciešama pakalpojumu koordinācija dalībvalstī.