Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Persona, kas atbild par atbilstību ES prasībām Regula 2019/1020.

Tirgus uzraudzība un produkcijas atbilstība, saskaņā ar jauno likumdošanu, paredz, ka jābūt personai, kas atbild par atbilstību ES prasībām.

 

Regula (ES) 2019/1020 vērsta uz preču brīvas pārvietošanās principa uzlabošanu, pastiprinot produktu, kuriem piemērojama ES likumdošana par harmonizēšanu, tirgus uzraudzību.

Tā nosaka noteikumus un procedūras ekonomiskajiem operatoriem un nosaka to sadarbības ar uzraugošajām institūcijām, sistēmu.

Regulēšana attiecināma uz sekojošiem produktiem:

  • produkti, kurus aptver ES harmonizējošā likumdošana (uzskaitīti Pielikumā I);
  • produkti, kuri tiek importēti ES, un nenonāk konkrētās likumdošanas darbības jomā.

 

Persona, kas atbild par atbilstību ES prasībām

Produkti nevar tikt piedāvāti pārdošanai ES patērētājiem bez atbildīgā pārstāvja, kas atbild par produkcijas atbilstību.

Pārstāvis uzglabā deklarācijas par atbilstību un ES raksturojumiem un iesniedz tās un tehnisko dokumentāciju varas institūcijām pēc pieprasījuma, ja tiek uzskatīts, ka produkti rada riskus.

Pārstāvim jāsadarbojas ar uzraudzības institūcijām, pēc viņu pieprasījuma, nekavējoties pieņemot pasākumus stāvokļa labošanai – sākot ar neatbilstības korekciju, beidzot ar produkcijas atsaukšanu vai likvidēšanu – ja produkts tiek uzskatīts par neatbilstošu prasībām, palīdz novērst vai samazināt riskus.

Atbildīgās personas nosaukums un kontaktdati jānorāda uz produkta, iepakojuma vai pavaddokumenta.

 

Tirgus uzraudzības institūcijas, realizējot produktu, kas tiek pārdoti on-line un offline režīmā, veic atbilstošās dokumentālās, fiziskās un laboratoriskās produkcijas pārbaudes, ņemot vērā iespējamo apdraudējumu.

Tirgus uzraudzības institūcijas nekavējoties paziņo Eiropas komisijai un citām ES valstīm par jebkuriem pasākumiem, kurus tās pieņem, ja produkts var ietekmēt citas ES valstis.

 

Vispārējie noteikumi ir attiecināmi uz importa precēm. ES valstis nozīmē institūcijas ar atbilstošām pilnvarām, lai veiktu importa pārbaudi.

 

Tirgus uzraudzības institūcijas sniedz tām informāciju par precēm un ekonomiskajiem operatoriem, kur konstatēts augsts neievērošanas risks.

Eiropas CE sertifikācija

Varas institūcijas var atsaukt produktu no tirgus, ja nav nepieciešamās dokumentācijas vai ir aizdomas, ka tas rada nopietnu risku veselībai, drošībai, apkārtējai videi vai sabiedrības interesēm, un izlaist to tikai tad, ja ir ievēroti noteikti nosacījumi.