Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

CE marķējuma galvenais mērķis

CE marķējuma galvenais mērķis ir veicināt dažādu produktu brīvu tirdzniecību Eiropas Kopienā un samazināt fizisko robežu ietekmi starp dalībvalstīm. Ir vairāk nekā 20 direktīvas, kas satur prasības attiecībā uz CE marķējumu. Katra dalībvalsts ir apņēmusies iekļaut prasības savā valsts tiesiskajā regulējumā. CE marķējums ietver prasības produkta riska analīzes veikšanai, kas identificē dažādus apdraudējumus un to, kādus risinājumus produkta ražotājs ir izmantojis, lai samazinātu risku, vienlaikus ievērojot attiecīgos saskaņotos Savienības tiesību aktus.