Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Pilnvarotā pārstāvja uzdevumi.

Pilnvarotais pārstāvis veic šādus uzdevumus:  pārbauda, ​​vai ir sastādīta ES atbilstības deklarācija un tehniskā dokumentācija un ražotājs ir pabeidzis atbilstošu atbilstības novērtēšanas procedūru;  jābūt izstrādājuma tehniskās dokumentācijas kopijai, ES atbilstības deklarācijai un attiecīgo sertifikātu kopijai, ieskaitot visas atbilstoši prasībām izdotās izmaiņas un papildinājumus;  pārbauda Eiropas tiesību aktos noteiktos ražotāja reģistrācijas pienākumus, ja tādi ir;  Savienības oficiālajā valodā sniedz uzraudzības kompetentajām iestādēm visu informāciju un dokumentāciju, kas vajadzīga, lai pierādītu ierīces atbilstību;  nosūta ražotājam visus tās dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījumus, kurā ir Pilnvarotā pārstāvja juridiskā adrese, par paraugiem vai piekļuvi ierīcei un nodrošina, ka kompetentā iestāde saņem paraugus vai tai tiek nodrošināta piekļuve ierīcei;