Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Preču atbilstības Eiropas standartiem kontrole, tirgus uzraudzība

Eiropas Savienībā Eiropas standartu un ES direktīvu atbilstības kontrole notiek jau muitas kontroles stadijā. ES ir labi izveidots mehānisms Eiropas Kopienas valstu tirgū brīvā apgrozībā nonākušo produktu atbilstības uzraudzībai. Kontroles struktūras rūpīgi uzrauga preču plūsmu no trešām valstīm. Gadījumos, kad prece tiek ievesta ES bez pavaddokumentiem, kas apliecina preces nekaitīgumu cilvēkiem un videi, tai skaitā izstrādājumiem, uz kuriem attiecas tiesību akti, kas ražotājam uzliek pienākumu veikt CE sertifikācijas procedūras, kas nosaka tiesības uzlikt CE marķējumu.