Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja, importētāja pienākumi

Pilnvarotajam pārstāvim ir pienākums veikt no ražotāja saņemtajā pilnvarā norādītos uzdevumus. Parasti pilnvarojumam jāļauj ES pilnvarotajam pārstāvim veikt vismaz šādus uzdevumus saistībā ar ražojumu, uz kuru tas attiecas: Saglabājiet izstrādājuma tehnisko dokumentāciju un ES atbilstības deklarāciju, lai tā būtu pieejama valsts pārvaldes iestādēm 10 gadus (dažos gadījumos 5 gadus) pēc produkta laišanas tirgū. Sniedziet valsts tirgus uzraudzības iestādēm visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu produkta CE atbilstību. Sadarboties ar tirgus uzraudzības iestādēm, veicot preventīvas un korektīvas darbības, lai novērstu produktu riskus. Pēc pieprasījuma iesniedziet pilnvarojuma kopiju valsts iestādei.