Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

RoHS atbilstības deklarācija

ES atbilstības deklarācija (RoHS) apliecina, ka ir pierādīta atbilstība 4. pantā noteiktajām prasībām.

 

ES atbilstības deklarācijai ir noteiktas struktūras paraugs, un tajā ietver elementus, kas minēti VI pielikumā, un šo deklarāciju atjaunina. EK atbilstības deklarāciju tulko tās dalībvalsts noteiktajā valodā vai valodās, kuras tirgū ražojums ir laists vai darīts pieejams.

 

Ja citos spēkā esošos Savienības tiesību aktos pieprasīts piemērot atbilstības novērtēšanas procedūru, kas ir vismaz tikpat stingra, atbilstību šīs direktīvas 4. panta 1. punkta prasībām var apliecināt, veicot minēto procedūru.

 

Drīkst sagatavot vienotu tehnisko dokumentāciju.

RoHS atbilstība tiek novērtēta, veicot stingras pārbaudes un dokumentējot saskaņā ar RoHS direktīvas noteikumiem. RoHS konsultanti palīdz uzraudzīt RoHS atbilstību. Uzņēmumi var nosūtīt savus produktus uz laboratorijām RoHS testēšanai. Laboratorijas veiks uzņēmuma produkcijas testēšanu un nodrošinās dokumentācijai nepieciešamos rezultātus

Sagatavojot ES atbilstības deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par EEI atbilstību šai direktīvai.

importētāji desmit gadus pēc EEI laišanas tirgū glabā ES atbilstības deklarācijas kopiju, lai tā būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādēm, un nodrošina, lai minētajām iestādēm pēc pieprasījuma būtu pieejama tehniskā dokumentācija.