Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Sankcijas (sods) par Regulas (EK) Nr.1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem pārkāpšanu.

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kuras piemēro par Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiempārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka sankcijas īsteno. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un atturošām.
Par normatīvajos aktos noteiktajām drošuma prasībām neatbilstošu kosmētikas līdzekļu vai pakalpojumu laišanu tirgū, piedāvāšanu vai pārdošanu piemēro naudas sodu.

Administratīvā pārkāpuma procesu par likuma pārkāpumiem veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Veselības inspekcija.

Eiropas kosmētikas sertifikācijas naudas sodi