Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Zīdaiņiem paredzēto kosmētikas līdzekļu drošība.

Kosmētikas produkts – produkts, kurš atbilst definējumam, kas sniegts Kosmētikas produktu Regulā (ES) Nr.1223/2009, kas datēta ar 2009.gada 30.novembri.

 

Kosmētikas sastāvdaļa – jebkura dabīga vai sintētiska viela vai sajaukums, kas izvēlēta un tīši pievienota produkta sastāvam.

 

Zīdainis – bērns vecumā līdz trim gadiem.

 

Šīs rezolūcijas noteikumi attiecas uz visiem kosmētikas produktiem, kas tiek izvietoti tirgū vienā vai vairākās Konvencijas dalībvalstīs, kas ir paredzēti un, sagaidāms, tiks lietoti zīdaiņiem ar kosmētisku mērķi.

 

Kosmētikas produktam, kas ir paredzēts lietošanai zīdaiņiem, jābūt drošam veselībai, kad tas tiek izmantots normālos un paredzamos apstākļos, ņemot vērā fizioloģiskos raksturojumus, izmantošanas jomu un specifisku zīdainim uzvedību, kas var pastiprināt noteiktu vielu iedarbību vai to toksisko efektu.

Zīdaiņiem paredzēto kosmētikas līdzekļu drošība.

Produktam jāatbilst kosmētikas sastāvdaļu un gatavo kosmētikas produktu pamatprasībām, konkrēti, Regulai (ES) Nr.1223/2009 un jāatbilst vispārējiem principiem, kas ir izklāstīti Kosmētikas sastāvdaļu testēšanas instrukcijas un to drošības vērtējuma piebildēs. (SCCS).

 

Kosmētikas produkta, kas paredzēts zīdaiņiem, ārējam izskatam, konkrēti, formai, smaržai, krāsai, ārējam izskatam, iepakojumam, marķējumam, tilpumam vai izmēram nav jāapdraud veselība vai drošība tā iemesla dēļ, ka to var sajaukt ar pārtikas produktiem.

 

Kosmētikas produktam jāietver tikai minimālais sastāvdaļu apjoms; saturā nedrīkst ietvert sekojošas vielas (ieskaitot piejaukumus):

  • vielas ar kancerogēnām vai mutagēnām īpašībām vai vielas, kas ir toksiskas reprodukcijai (CMR);
  • vielas ar aktivitāti, kas traucē endokrīno sistēmu;
  • vielas, kas ir kandidāti iekļaušanai Regulas (ЕS) № 1907/2006 (REACH) Pielikumā XIV;
  • vielas ar spēcīgu alerģisko iedarbību.

 

Vielām, kas tiek izmantotas augstāk norādīto vielu aizstāšanai, jāatbilst tiem pašiem drošības kritērijiem, kuri tiek aprakstīti šeit.

 

Jānovērtē netīša piejaukumu vai to pēdu klātbūtne, kas var rasties no izejvielām, iepakojuma materiāliem, ražošanas procesa vai ķīmisko izmaiņu, mijiedarbības gatavā produktā rezultātā.

 

Konservanti jāizmanto zemākajā efektīvajā koncentrācijā.

 

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija, kas norādīta noteikumos noteiktām sastāvdaļām, tādām kā terpēni, nedrīkst tikt pārsniegta.

 

Konteineram un kosmētikas produkta iepakojumam jānodrošina atbilstoša aizsardzība, lai nodrošinātu fizikāli ķīmisko stabilitāti un novērstu mikrobioloģisko piesārņojumu uzglabāšanas, sadalīšanas un izmantošanas laikā. Izmantotajiem materiāliem jābūt inertiem un tie nedrīkst izdalīt toksiskas vielas produktā.

 

Izvērtējot iedarbības riska scenāriju, jāņem vērā ilgtermiņa toksiskums un, cik tas ir iespējams, kumulatīvā ikdienas vienu un to pašu sastāvdaļu iedarbība no dažādiem avotiem.

 

Balstoties uz toksikoloģiskajiem datiem, vai pietiekamu datu trūkuma gadījumā jāizmanto papildus nenoteiktības faktori, kas proporcionāli potenciālā riska pakāpei, ja ir loģisks pamatojums paredzēt augstāku zīdaiņa jūtīgumu pret konkrēto vielu.

 

Speciāls kosmētikas produktu drošības vērtējums jādokumentē atbilstoši Regulas (ES) Nr.1223/2009 prasībām un tam jābūt pieejamam kompetentām uzraudzības iestādēm.

 

Jādokumentē pietiekami dati par katras sastāvdaļas toksiskuma profilu, īpaši dati, kas pieejami zinātniskajā literatūrā.

 

Lietošanas instrukcijām un vispārējiem piesardzības pasākumiem uz etiķetes jābūt pietiekami precīziem, lai garantētu drošu produkta izmantošanu un izvairītos no nepareizas izmantošanas.

 

Lai atbalstītu dotās rezolūcijas noteikumu izpildi, Kosmētisko produktu ekspertu komiteja (P-SC-COS) ir sagatavojusi dokumentu, ko atbalsta Patērētāju veselības aizsardzības komiteja (CD-P-SC).

 

Rezolūcijā un vadošajā dokumentā, kas to papildina, termins “zīdainis” tiek izmantots visiem bērniem vecumā līdz trīs gadiem.