Сертификация продукции, ответственное лицо косметика, Declaration of conformity, СЕ маркировка, ЕС Сертификат соответствия, косметическая продукция Cosmetic Product Notification Portal – CPNP, Регламент (EC) № 1223/2009 Cosmetic Product Safety Report (CPSR) отчет по безопасности косметических продуктов Европейский Союз сертификация регистрация, материалы контактирующие с пищевыми продуктами, упаковка для пищевых продуктов

Сертификация продукции в Польше СЕ маркировка Deklaracja zgodności WE Certyfikat zgodności WE

Сертификация продукции в Польше СЕ маркировка Deklaracja zgodności WE Certyfikat zgodności WE

Одним из важнейших партнеров стран СНГ в Европейском Союзе, является Польская Республика. Мы предлагаем услугу по проведению процедуры сертификации продукции для экспортеров в Польшу, с правом нанесения на продукцию знака СЕ (СЕ маркировка, Oznaczenie CE, Oznakowanie CE, CE Mark), с выпуском ЕС Сертификата Соответствия (Certyfikat zgodności WE) или ЕС Декларации Соответствия (Deklaracja zgodności WE) с беспрепятственным размещение продукции на рынке Польши. Продукция, прошедшую процедуру доказательства соответствия для Польши, может экспортитроваться так же во все страны Европейского Союза.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Produkty wymagające CE

Sprawność energetyczna stabilizatorów do oświetlenia jarzeniowego

Urządzenia do użytku w atmosferach wybuchowych

Zabawki

Dyrektyw Nowego Podejścia

Emisja hałasu w środowisku przez urządzenia przeznaczone do użytku poza pomieszczeniami

Kompatybilność elektromagnetyczna

Maszyny

Materiały wybuchowe do użytku cywilnego

Nieautomatyczne urządzenia ważące

Niskonapięciowe wyroby elektryczne

Proste zbiorniki ciśnieniowe

Urządzenia gazowe

Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych

Wyroby budowlane

Środki ochrony indywidualnej

Sprawność energetyczna kotłów wodnych

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542)

    Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679)

    Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571, 1667)

    Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej Dz.U. 2007 nr 82 poz. 556

    Ustawa z dnia z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1834)

    Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz.U. 2004 nr 93 poz. 899)

    Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

    Ustawa z 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622)

    Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789)

    Ustawa z 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. 2002 nr 117 poz. 1007)

    Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)

    Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2001 nr 67 poz. 679)

    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. 2011 nr 83 poz. 454)

    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228)

    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2007 r. Nr 155, poz. 1089)

    Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1070)

    Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr.23, poz. 177)

    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz.U. 259, poz. 2171)

    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. nr 263 z 2005 r. poz. 2203)

    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263 z 2005 r. poz. 2202)

    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. nr 263 z 2005 r. poz. 2200)

    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. nr 263 z 2005 r. poz. 2201)

    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259 z 2005 r. poz. 2173)

    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. nr 263 z 2005 r. poz. 2198)

    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. nr 218 z 2005 r. poz. 1846)

    Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. Nr 258, poz. 2584)

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15 października 2004 r. w sprawie sposobu i wzoru oznakowania znakiem ostrzegawczym urządzeń radiowych stanowiących urządzenia klasy 2 (Dz. U. Nr 232, poz. 2335)

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 października 2004 r. w sprawie maksymalnych wysokości opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego (Dz. U. Nr 232, poz. 2333)

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 5 lipca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie interoperacyjności kolei (Dz. U. Nr 169, poz. 1772)

    Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23)

    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. U. z 2004r. Nr 15, poz. 130)

Ocena zgodności wyrobów

Art. 5. Wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku muszą spełniać wymagania.

Art. 6. Oznakowanie CE, a w przypadku przyrządów pomiarowych także dodatkowe oznakowanie metrologiczne, umieszcza się na wyrobie podlegającym obowiązkowi oceny zgodności po przeprowadzeniu tej oceny i potwierdzeniu zgodności wyrobu z wymaganiami, a przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu lub oddaniem go do użytku.

Art. 7. 1. Obowiązkowej ocenie zgodności przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku podlegają wyroby, dla których określono wymagania w bezpośrednio stosowanym unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym lub przepisach wdrażających unijne prawodawstwo harmonizacyjne, w tym w przepisach wydanych na podstawie art. 12. 2. Niezależnie od oceny zgodności, o której mowa w ust. 1, dozwolone jest przeprowadzanie dobrowolnej oceny zgodności na warunkach uzgodnionych przez zainteresowane strony.

Art. 8. 1. Podczas przeprowadzania oceny zgodności wyrób poddaje się:

1) badaniom przez: a) producenta, instalatora lub ich upoważnionego przedstawiciela, jeżeli nie jest wymagane przeprowadzenie badań przez laboratorium niezależne od dostawcy i odbiorcy, b) akredytowaną jednostkę własną, jeżeli jest dopuszczone przeprowadzenie badań przez taką jednostkę, c) jednostkę notyfikowaną, jeżeli jest wymagane przeprowadzenie badań przez laboratorium niezależne od dostawcy i odbiorcy;

2) sprawdzeniu zgodności z wymaganiami – przez jednostkę notyfikowaną, lub

3) certyfikacji – przez jednostkę notyfikowaną. 2. Pozytywny wynik oceny zgodności przeprowadzanej przez jednostkę notyfikowaną stanowi podstawę do wydania certyfikatu. 3. Za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów przeprowadzaną przez jednostki notyfikowane oceniające zgodność pobiera się opłaty. 4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania opłat za czynności, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem okoliczności, że stawki tych opłat powinny zapewnić pokrycie kosztów ich przeprowadzenia oraz zasady minimalizowania ingerencji w procesy rynkowe.

Art. 9. Domniemywa się, że wyrób, na którym umieszczono oznakowanie CE, a w przypadku przyrządów pomiarowych także dodatkowe oznakowanie metrologiczne, i dla którego sporządzono dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań, jest zgodny z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach. Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 544 26.03.2019

Art. 10. 1. Domniemywa się, że wyrób spełnia określone wymagania, jeżeli jest zgodny z postanowieniami norm zharmonizowanych, ich częściami lub dokumentami, o których mowa w ust. 4. 2. W przypadku gdy producent, instalator lub ich upoważniony przedstawiciel nie wykaże zgodności wyrobu z postanowieniami norm zharmonizowanych, ich częściami lub dokumentami, o których mowa w ust. 4, jest obowiązany wykazać zgodność wyrobu z wymaganiami na podstawie innych dowodów. 3. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ogłasza dwa razy w roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, numery i tytuły norm zharmonizowanych wraz z tytułami aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia i danymi dotyczącymi miejsca ich publikacji, a także informacje o ogłoszonych przez Komisję Europejską okresach przejściowych stosowania domniemania zgodności i ostrzeżeniach dotyczących ograniczenia domniemania zgodności, według stanu na dzień 30 czerwca i dzień 31 grudnia każdego roku. 4. Prezes Głównego Urzędu Miar ogłasza raz na 12 miesięcy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, numery i tytuły ustanowionych w danym roku dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) wraz ze wskazaniem tych postanowień, których spełnienie pozwala na domniemanie zgodności wyrobu z wymaganiami.

Art. 11. 1. Deklaracja zgodności stwierdza, że wykazano spełnienie wymagań określonych w aktach unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego mających zastosowanie do wyrobu. Jeżeli zastosowanie ma więcej niż jeden taki akt, sporządza się pojedynczą deklarację zgodności zawierającą wszystkie informacje konieczne do zidentyfikowania unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, do którego deklaracja się odnosi, oraz wskazanie miejsc publikacji tych aktów. 2. Deklarację zgodności tłumaczy na język polski podmiot, który udostępnił lub oddał do użytku wyrób na polskim rynku, jeżeli została sporządzona w innym języku. 3. Deklaracja zgodności musi być zgodna z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 4. Przez sporządzenie i podpisanie deklaracji zgodności producent, instalator lub ich upoważniony przedstawiciel albo prywatny importer przyjmują na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu z wymaganiami. Art. 12. Minister kierujący działem administracji rządowej właściwym ze względu na przedmiot oceny zgodności określi, w drodze rozporządzenia: 1) wymagania dla wyrobów podlegających ocenie zgodności określonych w dyrektywach nowego podejścia, 2) procedury oceny zgodności, 3) zakres dokumentacji technicznej wyrobów, 4) sposób oznakowania wyrobów, 5) elementy deklaracji zgodności, 6) dodatkowe warunki udzielania autoryzacji jednostkom oceniającym zgodność, jeśli takie warunki są określone w dyrektywach nowego podejścia – biorąc pod uwagę rodzaje wyrobów oraz stopień stwarzanych przez nie zagrożeń, a także inne wymagania zawarte w dyrektywach nowego podejścia. 

Административные штрафы в Польше

Производитель, импортер или установщик, который размещает продукт на рынке или вводит в эксплуатацию продукт, не соответствующий требованиям, подлежит финансовому штрафу в размере до 100 000 злотых.

Изготовитель, импортер или установщик, который размещает на рынке или вводит в эксплуатацию изделие, подлежащее маркировке СЕ, а в случае измерительных приборов также дополнительную метрологическую маркировку, или дистрибьютор, который делает такой продукт доступным на рынке без этой маркировки, подлежит финансовому штрафу в размере до 20 000 злотых

Производитель, который не выполняет обязательство наносить маркировку СЕ, указанную в положениях:

1) ст. 11 параграф 2 Регламента (ЕС) 2016/424 или

2) ст. 8 пункт 2 Регламента (ЕС) 2016/425, или

3) ст. 7 предмет 2 Регламента (ЕС) 2016/426

- подлежит финансовому штрафу в размере до 20 000 злотых.

Дистрибьютор, который не выполняет обязательство проверять маркировку СЕ, указанную в положениях:

1) ст. 14 параграф 2 Регламента (ЕС) 2016/424 или

2) ст. 11 параграф 2 Регламента (ЕС) 2016/425, или

3) ст. 10 абзац 2 Регламента (ЕС) 2016/426

- подлежит финансовому штрафу в размере до 20 000 злотых.

Производитель или установщик продукта, размещенного на рынке или введенного в эксплуатацию, который не выполняет свои обязательства в отношении прикрепления к продукту:

1) информацию, которая позволяет идентифицировать ее, подготовленная на польском языке или

2) информация об идентификации продукта, подготовленная в соответствии с требованиями

- подлежит финансовому штрафу до 10 000 злотых.

Изготовитель, который не выполняет свои обязательства в отношении:

1) подготовка технической документации на продукцию или декларации о соответствии в соответствии с требованиями или

2) хранение технической документации на продукт или декларации о соответствии или документации, необходимой для демонстрации соответствия продукта требованиям, или

3) предоставить органу по надзору за рынком информацию или предоставить доступ к документации на польском языке для демонстрации соответствие продукта требованиям

- подлежит финансовому штрафу до 10 000 злотых.

Импортер, который не выполняет свои обязательства в отношении:

1) сохранить копию декларации о соответствии или предоставить доступ к технической документации или

2) предоставить органу по надзору за рынком информацию или предоставить доступ к документации на польском языке для демонстрации соответствие продукта требованиям

- подлежит финансовому штрафу до 10 000 злотых.

Уполномоченный представитель, который не выполняет свои обязательства в отношении:

1) хранение технической документации или декларации о соответствии, или документации, необходимой для демонстрации соответствие продукта требованиям или

2) предоставить органу по надзору за рынком информацию или предоставить доступ к документации на польском языке для демонстрации соответствие продукта требованиям

- подлежит финансовому штрафу до 10 000 злотых.

Хозяйствующий субъект и предприниматель, который является пользователем продукта и препятствует Органу по надзору за рынком осуществляет контроль, указанный в ст. 64 пункт 1, ст. 82 абзац 4 или ст. 84 раздел 8, штраф до 30 000 злотых.

Срок уплаты штрафа - 30 дней со дня вступления решения в силу, уплачивается на банковский счет органа по надзору за рынком, который его наложил.