Сертификация продукции в Польше СЕ маркировка Deklaracja zgodności WE Certyfikat zgodności WE

Сертификация продукции в Польше СЕ маркировка Deklaracja zgodności WE Certyfikat zgodności WE

Одним из важнейших партнеров стран СНГ в Европейском Союзе, является Польская Республика. Мы предлагаем услугу по проведению процедуры сертификации продукции для экспортеров в Польшу, с правом нанесения на продукцию знака СЕ (СЕ маркировка, Oznaczenie CE, Oznakowanie CE, CE Mark), с выпуском ЕС Сертификата Соответствия (Certyfikat zgodności WE) или ЕС Декларации Соответствия (Deklaracja zgodności WE) с беспрепятственным размещение продукции на рынке Польши. Продукция, прошедшую процедуру доказательства соответствия для Польши, может экспортитроваться так же во все страны Европейского Союза.

Produkty wymagające CE

Sprawność energetyczna stabilizatorów do oświetlenia jarzeniowego

Urządzenia do użytku w atmosferach wybuchowych

Zabawki

Dyrektyw Nowego Podejścia

Emisja hałasu w środowisku przez urządzenia przeznaczone do użytku poza pomieszczeniami

Kompatybilność elektromagnetyczna

Maszyny

Materiały wybuchowe do użytku cywilnego

Nieautomatyczne urządzenia ważące

Niskonapięciowe wyroby elektryczne

Proste zbiorniki ciśnieniowe

Urządzenia gazowe

Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych

Wyroby budowlane

Środki ochrony indywidualnej

Sprawność energetyczna kotłów wodnych