Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

CE marķējums, atbilstības zīme CE Marking

CE marķējums ir obligāts vairākiem produktiem iekšējā Eiropas tirgū. CE Marking apstiprina atbilstību visām ES direktīvām un normām. Netiek atļauts uzklāt CE zīmi produktam, uz kuru neattiecas vismaz viens CE tiesiskais regulējums.

 

Produkta ražotājs ir atbildīgs par CE marķējumu. CE zīme jāuzklāj produktiem, kuri ir jāmarķē pirms to izvietošanas tirgū vai ekspluatācijas uzsākšanas.

 

Pienākums uzklāt CE marķējumu attiecas uz visiem produktiem, kuriem direktīvas un regulas paredz CE marķējumu un kuri tiek izvietoti EET tirgū. Produktam var tikt piemērotas vairākas direktīvas.

 

ES Direktīvas un Regulas nosaka svarīgākās drošības un higiēnas prasības produktiem. CE marķējums apstiprina atbilstību likumdošanas prasībām un nosaka, ka izstrādājums var tikt izvietots ES dalībvalstu Eiropas ekonomiskās telpas robežās, EBTA valstīs, Islandē, Norvēģijā un Lihtenšteinā.

 

Ne visiem produktiem ir jābūt CE zīmei. Ir aizliegts uzklāt CE marķējumu produktiem, kuriem tā nav noteikta.

 

Produkti, kas ir paredzēti patērētājiem vai kurus izmanto patērētāji un kuriem nav speciālu noteikumu, arī jāatbilst drošības prasībām, tiem tiek piemērota ES direktīva “Par produktu vispārēju drošību” 2001/95/ES.

 

Izvietošana tirgū nozīmē jebkuru produkta piegādi, lai izplatītu, patērētu vai izmantotu Savienības tirgū komerciālās darbības gaitā, vai par maksu vai bez maksas.

 

Visiem ekonomiskajiem operatoriem jādarbojas atbildīgi un jāievēro visas piemērojamās tiesiskās prasības produkta izvietošanas laikā vai tā pārdošanas laikā.

 

Ražotājs ir tas, kas ražo produktu vai izstrādā to, vai ražo un pārdod zem sava vārda vai savas tirdzniecības markas. Viņš atbild par drošības prasību ievērošanu un produkcijas CE marķēšanu.

 

CE marķējums jāuzklāj ražotājam (pilnvarotajam pārstāvim), tam jābūt redzamam, skaidram, tas nedrīkst dzēsties nost, tiek izvietots uz izstrādājuma vai tā datu tabulas. Ja kontroles ražošanas posmā ir piedalījusies Pilnvarota institūcija, jāataino arī tās identifikācijas numurs.