Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

CE marķējumu saskaņā Direktīvas 2006/42/EK par mašīnām

Vērtējot atbilstību ES Mašīnu direktīvai 2006/42/EK, eksistē procedūra Visaptverošā kvalitātes vadība – Full quality assurance, kuras gaitā atsevišķu produktu (izstrādājumu) vērtēšanas vietā pilnvarotā institūcija vērtē kvalitātes sistēmas, kas paredzētas projektēšanai un ražošanai. Šo sistēmu ražošanā var ieviest tikai kādas Eiropas dalībvalsts notificējošā struktūra, ar obligātu ikgadēju apliecinājumu.

 

Kvalitātes sistēmai jānodrošina mašīnas atbilstība Direktīvas 2006/42/EK prasībām. Visi elementi, prasības, ko pieņēmis ražotājs, dokumentāli jāapstiprina un secīgi jāsakārto kā pasākumi, procedūras un rakstiskās instrukcijas. Kvalitātes sistēmas dokumentācijai jānodrošina vienveidīgs skaidrojums.

 

Pilnvarotajai institūcijai jānovērtē sistēmas kvalitāte, lai noteiktu, vai tā apmierina Eiropas Savienības Mašīnu direktīvas prasības.

 

ES pētījumi tipveida mašīnām saskaņā ar Direktīvu 2006/42/EK (2006/42/EC Machinery EC type-examination), mašīnu un drošības komponentu testēšana un sertifikācija saskaņā ar Direktīvu 2006/42/EK.

ES tipa izmēģinājumi saskaņā ar Pielikumu IX vai pilnīga kvalitātes kontrole saskaņā ar Mašīnu direktīvas Pielikumu X ir nepieciešams nosacījums mašīnu un drošības komponentu marķēšanai no ražotājrūpnīcas puses.

Produkcija, kas nonāk Direktīvas 2006/42/EK darbības laukā, vairākumā gadījumu nonāk arī citu Eiropas Savienības Jaunās un globālās pieejas darbības laukā.

Projektētājiem un ražotājiem jāpilda vispārējie minimālie standarti, kurus nosaka visas atbilstošās Eiropas prasības attiecībā uz mašīnu un mehānismu drošību, izvietojot produkciju Eiropas Savienības tirgū. 

Ražotājiem un projektētājiem jāņem vērā drošība, tajā skaitā sekas veselībai, izstrādājuma drošība visos aspektos (piemēram, materiālu izvēle, izmantojamie kontroles līdzekļi, nožogojumi un aizsargierīces, produkta izmeši utt), ņemot vērā izmantošanu un iespējamo ļaunprātīgu izmantošanu no personāla puses, tajā skaitā informācija gala lietotājiem (piemēram, marķējums, brīdināšana par iespējamajiem riskiem un sīkas instrukcijas).

 

Mašīnu direktīva 2006/42/EK pieprasa novērst kontakta risku, kas saistīts ar mašīnu kustīgajām daļām. Mašīnas jāprojektē un jāizbūvē tā, lai novērstu kontakta riskus, kas var izraisīt nelaimes gadījumus, tur, kur riski saglabājas, mašīnas jāaprīko ar aizsargierīcēm. Aizsargierīces jāfiksē, izmantojot sistēmas, kuras var atvērt vai noņemt tikai ar instrumenta palīdzību un kuras ir iekļautas kopējā elektrības ķēdē, kur tas ir iespējams.

 

Mašīnas un mehānismi, kas tika modificēti, lietoti un remontēti, gadījumos, kad dotās izmaiņas izraisīja būtiskas konstrukcijas izmaiņas, jāizpēta, lai noteiktu atbilstību Direktīvas 2006/42/EK prasībām.

 

Ja tiek iesniegts pieteikums, lai izpildītu sertifikācijas procedūru atbilstībai Mašīnu direktīvas prasībām, ar tiesībām uzklāt CE zīmi, tehniskais fails (tehniskā dokumentācija) ir obligāts, tāpat kā citām ES Direktīvām. Ja ir radušās problēmas ar tehniskā faila sastādīšanu, mūsu speciālisti palīdzēs tās atrisināt.