Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Mašīnu kategorijas, kurām tiek piemērota viena no atbilstības vērtēšanas procedūrām ar Pilnvarotas institūcijas dalību.

Direktīvas 2006/42/EK Pielikumā IV ir minēts mašīnu kategoriju sarakts, kurām var tikt piemērotas viena no divām atbilstības vērtējuma procedūrām ar Pilnvarotās institūcijas dalību: ES tipa pārbaude vai pilnīga kvalitātes nodrošināšana.

Mašīnas, kas pieder vienai no kategorijām, kas uzskaitītas Pielikumā IV, var tikt pakļautas iekšējai pārbaudei, lai noteiktu atbilstību, kad tās ir izgatavotas saskaņā ar harmonizētiem standartiem, kas apver visus EHSR. Šādā gadījumā paziņotās institūcijas piesaiste nav nepieciešama, pietiek sastādīt un parakstīt ES Atbilstības deklarāciju.

Saraksts, kas ir minēts Pielikumā IV ir ļoti detalizēts, citiem vārdiem sakot, tikai mehānismiem, kas attiecas pie uzskaitītajām kategorijām, nepieciešams atbilstības vērtējums, kas izklāstīts Pantā 12 (3) un (4). Mašīnām, kas attiecas pie kategorijām, kas nav uzskaitītas Pielikumā IV, pat ja tās rada analoģisku apdraudējumu, nepieciešama tikai iekšējā atbilstības vērtējuma procedūra, kad ražotājs vai pilnvarotais pārstāvis paraksta deklarāciju.