Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Direktīva 2006/42/EK, riski

Mašīnu tirgus uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas uzrauga un kontrolē, lai mašīnas tiktu laistas tirgū vai nodotas lietošanā, ja tās atbilst šo noteikumu prasībām, neapdraud cilvēku un mājdzīvnieku veselību, īpašuma drošību un vides kvalitāti, ir uzstādītas, tiek uzturētas un lietotas paredzētajam mērķim vai apstākļos, kurus var pamatoti paredzēt. Pārbaudes laikā komersanta darba vietā Valsts darba inspekcija pārbauda mašīnu marķējumu, brīdinājuma uzrakstus un brīdinājumu zīmes, kā arī mašīnu lietošanas drošumu, atbilstoši darba aizsardzības prasībām lietojot darba aprīkojumu. Savstarpējās sadarbības līguma ietvaros Valsts darba inspekcija informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par gadījumiem, kad mašīnas nav marķētas ar CE marķējumu.