Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Direktīva 2014/34/ES ATEX sprādzienbīstama vide

Sprādzienbīstama atmosfēra ir degvielu sajaukums (gāzes, tvaiki, migla vai putekļi) ar gaisu, atmosfēras apstākļos, kas var izraisīt bīstamu sprādzienu uzliesmošanas gadījumā.

 

Aprīkojums ir aprīkojums, kas var aizdegt sprādzienbīstamu atmosfēru normālos vai avārijas apstākļos. Aprīkojums ir iedalīts elektriskajā un neelektriskajā.

 

Svarīgākās prasības nosaka tehniskos pasākumus, lai izvērtētu un mazinātu sprādziena riskus.

 

Direktīvas ATEX panti un citi pielikumi nosaka sertifikācijas procedūras, kuras jāpielieto ražotājiem.

 

Aprīkojumam un aizsargsistēmām, kas atbilst Direktīvas ATEX sistēmām, var tikt piemērots CE un Ex (Ex marking) marķējums, komponentiem nav CE marķējuma. Tālākie marķējumi veido kodu, kas nosaka kategoriju un lietderīgumu dažādiem sprādzienbīstamu atmosfēru tipiem. Atbilstības deklarācija ir nepieciešama vienmēr.

 

Daži produkti ir oficiāli izslēgti no ATEX Direktīvas darbības sfēras, piemēram, medicīnas aprīkojums, individuālās aizsardzības līdzekļi, sadzīves gāzes ierīces, aprīkojums, kas tiek izmantots, lai pārvadātu jūras, gaisa, dzelzceļa vai auto transportā, jūras kuģi ar aprīkojumu vai iekārtām uz borta.

 

Saskaņā ar jaunās Direktīvas ATEX (2014/34/EU) pieprasījumu, EC declaration of conformity kļūst par EU declaration of conformity, EC type examination certificate kļūst par EU type examination certificate.

 

Direktīvas 2014/34/ЕS prasību pildīšana nodrošina brīvu preču kustību Eiropas Savienības robežās.

 

Direktīva 2014/34/ЕS, tas ir nolikums, kas nosaka svarīgākās drošības un veselības aizsardzības prasības un primāri sasaista tās ar Eiropas harmonizētajiem standartiem.

 

ATEX Direktīvas 2014/34/ES mērķis ir garantēt brīvu preču kustību Eiropas Savienības teritorijā. Direktīva, kuras pamatā ir Eiropas Savienības līguma 95 artikuls, sniedz harmonizētas prasības un procedūras atbilstības noteikšanai.

 

Viss aprīkojums, kas ir paredzēts izmantošanai potenciāli sprādzienbīstamā vidē, nonāk Direktīvas 2014/34/ЕS (94/9/ES) prasību jomā, tajā skaitā mašīnas, aparāti, stacionārās vai mobilās ierīces, vadības komponenti un ar tiem saistītās mērīšanas ierīces, konstatēšanas ierīces vai meklēšanas novēršanas ierīces, kuru komponenti atsevišķi vai kopā ir paredzēti ražošanai, nodošanai, uzglabāšanai, mērīšanai un enerģijas pārveidošanai vai materiāla pārstrādei, un kurš spēj izraisīt sprādzienu caur saviem potenciālajiem uzliesmošanas avotiem.

 

Aizsardzības sistēmas, kas paredzētas izmantošanai potenciāli sprādzienbīstamā vidē, tiek noteiktas kā projekta vienības, kas paredzētas, lai uzreiz apturētu sākušos sprādzienu vai ierobežotu sprādziena liesmu efektīvo attālumu un sprādziena spiedienu. Aizsargsistēmas var integrēt aprīkojumā vai atsevišķi izvietot tirgū, lai izmantotu kā autonomās sistēmas.

 

Komponenti tiek noteikti kā jebkurš priekšmets, kuram ir būtiska loma aprīkojuma un aizsargsistēmu drošā funkcionēšanā, bet bez autonomas funkcijas.

 

Mašīnbūves produkcija (mašīnas un mehānismi) pietiekami bieži strādā sprādzienbīstamas vides apstākļos, tāpēc šādam aprīkojumam ir piemērojama gan Direktīva 2006/42/ES, gan Direktīva 2014/34/ES  ATEX.