Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Eiropas saskaņotie (harmonizētie) standarti

Eiropas harmonizētie (saskaņotie) standarti ir instruments, lai atbalstītu sabiedrības intereses un ir svarīgs faktors likumdošanas atbalstīšanā.

 

Eiropas standarti tiek izstrādāti vienā no trim Eiropas standartizācijas organizācijām:

  1. Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN – European Committee for Standartization) – strādā ar visiem sektoriem, izņemot elektrotehniku un telekomunikācijas;
  2. Eiropas standartizācijas komiteja elektrotehnikas jomā (CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standartization) – strādā ar standartiem elektrotehniskajā sektorā;
  3. Eiropas Telesakaru standartu institūts (ETSI - European Telecommunications Standards Institute) – nodarbojas ar standartiem telekomunikāciju sfērā un dažiem radio un televīzijas raidījumu aspektiem.

 

Visas ieinteresētās puses vai tie, kurus var skart jaunu standartu pieņemšana, var nest savu ieguldījumu nacionālajā līmenī, veidojot sabiedrības viedokli par Eiropas standartu, vai prezentējot savas piezīmes Eiropas līmenī.

 

Harmonizētie standarti nodrošina atbilstības svarīgākajām prasībām, kuras tiem jāaptver, prezumpciju, ja to dati tiek publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī. Dati par harmonizētajiem standartiem tiek publicēti kā Komisijas ziņojumi C sērijā.

 

Eiropas standarti, bieži pilnībā vai daļēji balstās uz Starptautisko standartizācijas organizāciju vai Starptautisko elektrotehnisko komisiju. Taču dažreiz atbilstības prezumpcija iespējama tikai tad, ja tiek izmantota Eiropas versija, saistībā ar ieviestajiem labojumiem.

 

Datu publicēšanas Oficiālajā vēstnesī mērķis ir noteikt datumu, kad stājas spēkā atbilstības prezumpcija. Datu par vienotām normām publicēšana ir Komisijas administratīvais uzdevums, kurš tiek realizēts bez turpmākām konsultācijām ar dalībvalstīm vai nozares komitejām. Tas ir gala mērķis jebkuriem procesu beigu harmonizētajiem standartiem, process, savukārt, sākas ar Komisijas pieprasījumu.

 

Harmonizēto standartu pielietošana nav vienīgais līdzeklis kā demonstrēt konkrēta produkta atbilstību; saskaņotie standarti tomēr ir vienīgie, kuri pēc savu datu publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī var automātiski nodrošināt standartu noteikto prasību atbilstības prezumpciju.

 

Eiropas Savienībai vienmēr ir bijusi vadošā loma starptautiskās sadarbības atbalstīšanā tehnisko reglamentu, standartu, atbilstības vērtējuma un produktu tirdzniecības barjeru novēršanas jomā.