Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Kosmētikas produkcija, atbildīgā persona Eiropas Savienībā. Cosmetic Product Responsible person EU

Eiropas tiesības izvirza ļoti stingras prasības attiecībā uz kosmētikas drošību.

 

Eiropas Savienībā likumu par kosmētiku regulē Regula (ES) Nr.1223/2009. Likums un dotā Regula ļauj nodrošināt vienādu, augstu kosmētikas drošības līmeni visās ES valstīs, bet no citas puses – brīvu preču apmaiņu starp dažādām ES valstīm.

Kosmētikas produkcija, atbildīgā persona Eiropas Savienībā. Cosmetic Product Responsible person EU

Pirms nonākšanas tirgū kosmētikas līdzeklis jāpakļauj stingram drošības vērtējumam. Tā ir vairāku posmu procedūra, kuras svarīgākie elementi ir detalizēta toksikoloģisko datu analīze atsevišķiem kosmētikas līdzekļa komponentiem un gatava produkta testēšanas rezultātu analīze.

 

Saskaņā ar Regulu, tirgū var izvietot tikai tos kosmētikas produktus, kuriem ir nozīmēta atbildīgā persona.

 

Ražotājs var nozīmēt par atbildīgo personu fizisko vai juridisko personu – ES rezidentu. Kad ražotājs nav Eiropas Savienības rezidents, atbildīgas struktūras nozīmēšana ir obligāta.

 

Responsible person (cosmetics) ir garantija tam, ka kosmētikas produkts, kurš pirmoreiz tiek prezentēts Savienības tirgū, atbilst kosmētiskās Regulas prasībām. Dokumentā tiek uzskaitīti konkrēti noteikumi, kuru ievērošana jānodrošina, konkrēti, tās ir vispārējās saistības, tādas kā kosmētikas līdzekļu drošības nodrošināšana, pienācīga ražošanas prakse, produkta drošības vērtējuma veikšana vai atbilstošas dokumentācijas uzglabāšana.

 

Ja tirgū izvietotais kosmētikas līdzeklis neatbilst prasībām, jāveic korekcijas pasākumi, ja nepieciešams, tas jāatsauc no tirgus vai lietotājiem.

 

Papildus, ja kosmētikas produkts, ir bīstams cilvēka veselībai, par to nekavējoties tiek ziņots ES dalībvalstu, kurās pieejams produkts, un dalībvalsts, kur atrodas produkta dokumentācija, kompetentām nacionālajām institūcijām, norādot detalizētu informāciju, īpaši saistībā ar neatbilstību un veiktajiem korekcijas pasākumiem.

 

Atbildīgajai personai jāsadarbojas ar kompetentām iestādēm pēc to pieprasījuma, pieņemot visus pasākumus, lai novērstu ar produktu, kas pieejami tirgū, saistīto apdraudējumu, sniegt visu informāciju, kas nepieciešama produkta atbilstības konkrētām prasībām, demonstrēšanai, valodā, kas ir saprotama konkrētai institūcijai.

 

Patērētājam, lai izdarītu apzinātu izvēli, jābūt iespējai vērsties pie atbildīgās personas, lai saņemtu noteiktus datus par produktu. Šī iemesla dēļ atbildīgās personas dati un adrese jānorāda uz katra kosmētikas līdzekļa iepakojuma. Turklāt, tieši kompetentām nacionālajām iestādei jāpieprasa to kosmētikas produktu saraksts, kuri satur vielas, kuru drošība izraisa nopietnas šaubas, īpaši kad tiek ziņots par nopietnām blakus reakcijām, ko izraisa šāds produkts.

 

Atbildīgajai personai jānodrošina kosmētikas produkta atbilstība Regulas 1223/2009 ES prasībām.

 

Kompānija Center for Testing and European Certification, kā “Atbildīgā persona” ar kompetentu kosmētikas produkcijas štatu var palīdzēt kosmētikas produktu ražotājiem no trešajām valstīm izvietot ES tirgū kosmētikas produkciju, nodrošināt doto produktu atbilstību ES kosmētikas likumdošanai, atbilstību Regulai (ES) Nr.1223/2009, kas regulē kosmētikas sfēru Eiropā.

 

Regulas (ES) Nr.1223/2009 mērķis ir iedzīvotāju veselības aizsardzība, kā arī noteikumu saskaņošana Eiropas ekonomiskajā telpā (EET), lai nodrošinātu vienotu kosmētiskās produkcijas tirgu.

 

Atbildīgā persona, saskaņā ar Regulas (ES) Nr.1223/2009 prasībām jānozīmē katram kosmētikas produktam, kas tiek izvietots tirgū EET robežās, taču var tikt nozīmēta viena “Atbildīgā persona” visiem produktiem. Vienam kosmētikas produktam (nosaukums) nevar nozīmēt divas “Atbildīgās personas”.

 

Viens no “Atbildīgās personas” pienākumiem ir informācijas sagatavošana par produktu – PIF sastādīšana, kas jāuzglabā 10 gadus, sākot ar datumu, kurā pēdējā kosmētikas produkta partija tika izvietota ES tirgū.

 

Gadījumā, ja ir interese par Atbildīgās personas nozīmēšanu Eiropas Savienībā, varat griezties mūsu uzņēmumā.