Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Kosmētikas produkcija, Eiropas Savienība, atbilstības vērtējums

Svarīgākās prasības attiecībā uz kosmētikas produktiem un to ievērošanas kontroles mehānismu, kā arī kosmētikas produktu, kuriem nepieciešams speciāls marķējums, marķēšanas procedūras nosaka Nolikums Nr.1223/2009.

 

Juridiskai vai fiziskai personai, kura izvieto vai izgatavo tirgum kosmētikas produktus, jāatbilst Regulai 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.

Kosmētikas sertifikācija un notifikācija Eiropas Savienībā

Testus, kas norādīti Regulas (ES) 1223/2009 Pielikumā I, jāveic laboratorijām, kas atbilst normatīvo aktu prasībām attiecībā uz laboratorijas darbu kvalitāti un laboratoriju pārbaudēm, vai laboratorijām, akreditētām nacionālajām akreditācijas institūcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības vērtējumu, akreditāciju un uzraudzību.

 

Kosmētikas līdzekļa atbilstību mikrobioloģiskās tīrības kritērijiem nodrošina atbildīgā persona. Kosmētikas līdzekļa mikrobioloģiskā pētīšana jāveic saskaņā ar prasībām, kas minētas Regulas 1223/2009 12.pantā.

 

Attiecībā uz kosmētikas produktiem, kas nav fasēti vai tiek fasēti pārdošanas punktā pēc pircēja pieprasījuma vai fasēti tūlītējai pārdošanai, tiek piemērota Regula 40/94 – Eiropas Savienības Padomes regula par preču zīmju aizsardzību. Informācijai, kas minēta Regulas 1223/2009 19(1).pantā, jānorāda anotācijā vai etiķetē, kas tiek pievienota kosmētikas produktam.

 

Saskaņā ar nosacījumiem, kas norādīti Regulas 1223/2009 19(4).pantā, ražotājiem, importētājiem vai izplatītājiem jāiesniedz vai jābūt iespējai pēc pieprasījuma iesniegt visu informāciju (ieskaitot partijas numuru), kas attiecas uz atbilstošu kosmētikas produktu, kurš netika sākotnēji fasēts vai iepakots pārdošanas punktā pēc pircēja pieprasījuma vai iepakots tūlītējai pārdošanai.