Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Par Savienības tirgū laistajiem ražojumiem atbildīgā persona

Ražojumu, uz ko attiecas šī regula, nelaiž tirgū, ja vien nav Savienībā iedibināta uzņēmēja, kas atbild par Regulas (ES) 2019/1020 4. panta 3. punktā paredzētajiem uzdevumiem attiecībā uz minēto ražojumu. Minētās regulas 4. panta 2. un 3. punktu piemēro ražojumiem, uz kuriem attiecas šī regula. Šīs regulas piemērošanas nolūkā atsauces uz “Savienības saskaņošanas tiesību aktiem” un “piemērojamajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem” minētās regulas 4. panta 3. punktā lasa kā atsauces uz “šo regulu”.

 

Neskarot šajā regulā noteiktos uzņēmēju pienākumus, papildus Regulas (ES) 2019/1020 4. panta 3. punktā minētajiem uzdevumiem un lai nodrošinātu tā ražojuma drošumu, par kuru uzņēmējs ir atbildīgs, attiecīgā gadījumā attiecībā uz iespējamiem riskiem, kas saistīti ar ražojumu, šā panta 1. punktā minētais uzņēmējs regulāri pārbauda:

 

vai ražojums atbilst šīs regulas 9. panta 2. punktā minētajai tehniskajai dokumentācijai;

 

vai ražojums atbilst šīs regulas 9. panta 5., 6. un 7. punktā paredzētajām prasībām.

 

Šā panta 1. punktā minētais uzņēmējs pēc tirgus uzraudzības iestāžu pieprasījuma sniedz dokumentētus pierādījumus par veiktajām pārbaudēm.

 

Šā panta 1. punktā minētā uzņēmēja vārdu vai nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un kontaktinformāciju, tostarp pasta un elektronisko adresi, norāda uz ražojuma vai tā iepakojuma, ārējā iepakojuma vai pavaddokumenta.