Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Produkcijas sertifikācija Eiropas Savienībā, CE marķējums, EC Certificate of Conformity, ES Atbilstības sertifikāts, CE Marking

Produkcijas atbilstības Eiropas Savienības Jaunās pieejas prasībām pierādījumus, ar tiesībām uzklāt CE marķējumu (CE Mark) variē, atkarībā no konkrētā izstrādājuma, Direktīvas vai Direktīvām, kuras tiek piemērotas produkcijai, harmonizētajiem ES standartiem. Sertifikācijas shēmu ar tiesībām uzklāt CE zīmi var sadalīt vairākos posmos:

  • noteikt, kura ES Direktīva vai ES Direktīvas ir piemērojamas produktam un vai dotajam produktam ir obligāta prasība par CE marķējuma uzklāšanu;
  • noteikt, vai eksistē harmonizētie Eiropas standarti (Harmonised Standards), kuri ir piemērojami produktam, gadījumos kad nav harmonizēto standartu, kas attiecināmi uz produktu, CE marķējums ir neiespējams, produktam tiek piemēroti tikai konkrētās Eiropas valsts nacionālie standarti. Eiropas standarti tiek izstrādāti, kad ir būtiska apjoma ražošana, tirgus vai sabiedrības nepieciešamība pēc šiem standartiem. Harmonizētie standarti tiek pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1025/2012 10.punktu, lai piemērotu Eiropas Savienības likumdošanas harmonizēšanu. Harmonizēto standartu ievērošana nodrošina atbilstības attiecīgajām harmonizējošās likumdošanas prasībām prezumpciju. Ražotāji, citi saimnieciskās darbības subjekti vai atbilstības vērtējuma institūcijas var izmantot harmonizētos standartus, lai demonstrētu, ka produkti, pakalpojumi vai procesi atbilst attiecīgās Eiropas Savienības likumdošanas prasībām. Harmonizēto standartu piemērošana ir brīvprātīga. Ražotāji, citi saimnieciskās darbības subjekti vai atbilstības vērtēšanas institūcijas var brīvi izvēlēties jebkuru citu tehnisko risinājumu, kurš nodrošina obligāto juridisko prasību ievērošanu.
  • pārliecināties, ka produkts (izstrādājums) atbilst Direktīvas pamatprasībām vai vairākām Eiropas Savienības Direktīvām un jāņem vērā, ka katrai Eiropas Savienības Jaunās un Globālās pieejas Direktīvai ir vairāki dažādi atbilstības demonstrēšanas veidi, atkarībā no produkta klasifikācijas un tā paredzētās izmantošanas;
  • noteikt, vai atbilstības pierādīšanas procesā ir nepieciešama pilnvarotas institūcijas dalība (Notified Body), jo eksistē produktiem, kuriem pilnvarotas institūcijas dalība ir obligāta;
  • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši Direktīvas prasībām;
  • veikt pētījumus, ar kuru palīdzību tiek noteikta atbilstība;
  • sagatavot Atbilstības deklarāciju un visus nepieciešamos pierādījumus;
  • noteikt, vai eksistē kaut kādas papildus prasības, kas skar produkciju, atkarībā no piegādes valsts;
  • ja produkts atbilst Eiropas Savienības harmonizējošām prasībām, uzklāt CE marķējumu produktam vai iepakojumam.

 

Ja Eiropas Savienības dalībvalstu iekšējā tirgū tiek izvietota produkcija, kura ietilpst ES Direktīvu darbības sfērā, kas nosaka CE zīmes uzklāšanu, bez atbilstības pierādījumiem un bez CE marķējuma, produkcija tiek atsaukta no tirgus.

 

Eiropas Savienības likumdošanas harmonizēšana ir izplatīta uz noteiktām Eiropas teritorijām apjomā, kas nepieciešams, lai tiktu pildīti līgumi, kas paredzēti Līgumā par dalībvalstu pievienošanu.

 

Vienošanās par Eiropas ekonomisko telpu ir spēkā starp Eiropas Savienību un Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju. Vienošanās paplašina iekšējo tirgu šīm trešajām valstīm no Eiropas brīvā tirgus asociācijas (EBTA), kas zināmas kā valstis, kas ietilpst Eiropas ekonomiskajā telpā (EET).

 

 

Vienota tirgus noteikumu, kas tieši attiecas uz ražotājiem, vidū, svarīgākie ir ES noteikumi par produkcijas standartizāciju un sertifikāciju, noteikumi, kas definē produkcijas izvietošanu tirgū un prasības drošības jomā.

Noteikumiem (Regulām un Direktīvām) ir noteicošā loma ražotājiem, kas vēlas strādāt visā Eiropas Savienības teritorijā. Tas attiecas ne tikai uz precēm, kas ražotas ES, bet arī uz tām, kuras tiek importētas un izvietotas Savienības tirgū, izmantojot jebkuru robežpunktu, neatkarīgi no izcelsmes valsts vai galapunkta, Eiropas Savienības robežās.

Šāda produkta virzīšanu var pārtraukt tikai juridiski pareizs nacionālās uzraugošās varas lēmums, kuru motivē pamatoti apgalvojumi par piemērojamo noteikumu pārkāpumu no ražotāja vai izplatītāja puses.

Brīva preču apgrozījuma principa dēļ radās nepieciešamība izveidot sistēmu, kas nodrošina uzticēšanos produktam no cilvēku un apkārtējās vides drošības viedokļa. Uzticēšanās loma pieaug arī plaši izplatoties ražošanas kooperācijai, kas nodrošina vienmērīgi augstu komponentu kvalitāti.

 Ražotājs ir ieinteresēts demonstrēt atbilstību prasībām, izgatavojot savu produkciju un demonstrēt to, ka sastāvdaļas, kas tiek izmantotas produktā, nodrošina pienācīgu kvalitāti un izmantošanas drošību.

Svarīgs elements ir tas, ka ražotājs pierāda atbilstību ES prasībām, lai pielaistu produktu tirgum. Uzticēšanās veidošana ietver arī atbilstošu aizsargmehānismu, kuru var ātri un efektīvi aktivizēt, lai novērstu produktu izplatību vai izslēgtu no tirdzniecības produktus, kas neatbilst noteiktiem nosacījumiem.

 

Neatņemams sistēmas elements ir tirgus uzraudzības mehānisms, kura mērķis ir izslēgt no tirgus preces, kas neatbilst obligātajām prasībām. Katra direktīva par produkta drošību ietver noteikumus par aizsardzību, kas pieļauj šādas darbības.

Produktus, kas neatbilst direktīvu prasībām, jāaizliedz izplatīt, ja tie jau atrodas apgrozībā, tos jāatsauc no tirgus.

 

Kompānijas Center for Testing and European Certification (CTEC) speciālisti ir gatavi jums sniegt kompetentus pakalpojumus, kas saistīti ar dažādas produkcijas atbilstības vērtējumu. Kompānija atrodas tirgū kopš 2013.gada, tehniskajam personālam ir darba pieredze savā sfērā no 12 līdz 35 gadiem, viņiem ir zinātniskie grādi.

 

Mums uzticas globāla līmeņa kompānijas!