Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Tehniskais fails, Technical File, tehniskā dokumentācija, Eiropas Savienība, sertifikācija, CE marķējums

Saskaņā ar Jaunās pieejas direktīvu prasībām, ražotājam jāizstrādā un jāiesniedz tehniskā dokumentācija (vai tehniskais fails – Technical File), kas ietver noteiktu informāciju, lai demonstrētu produkcijas atbilstību direktīvas vai direktīvu prasībām, ja produkcijai tiek piemērotas vairāk kā vienas direktīvas prasības.

 

Detaļas, kas tiek ietvertas tehniskajā dokumentācijā, vienmēr ir atkarīgas no produkta dabas un no tā, kāda tehniskā dokumentācija jāietver, lai demonstrētu produkta atbilstību Eiropas tehniskās likumdošanas prasībām, tajā skaitā harmonizētajiem standartiem, ja ražotājs ir tos izmantojis.

 

Parasti Eiropas Savienības inspekcijas (uzraudzības) institūcijām tehniskais fails sastāv no divām daļām:

 

-pirmā daļa (A) ietver svarīgāko tehnisko datu, kuriem ir saistība ar atbilstības vērtējuma procedūrām, apkopojumu, tajā skaitā ražotāja nosaukumu un adresi, produkta identifikāciju, harmonizēto standartu sarakstu, vai lēmumu sarakstu, kas tika pieņemts svarīgāko prasību apmierināšanai, produkta aprakstu, ekspluatācijas instrukciju, vispārējos produkta rasējumus.

 

-otrā daļa (B) sastāv no pilna faila, kas satur visus testēšanas protokolus, informāciju par kvalitātes vadības stāvokli, plānus, produktu un procesu raksturojumus, pielietotos harmonizētos standartus, ja tādi tika izmantoti, konstrukcijas dokumentāciju, skaidrojumus rasējumiem un shēmām un citus dokumentus.

 

Gadījumā, ja ražotājs nav spējīgs sadalīt tehnisko dokumentāciju divās daļās, inspekcijas institūcijas var pieprasīt pilnu tehnisko dokumentāciju vai to dokumentācijas daļu, kas nepieciešama pārbaudes mērķiem, saskaņā ar prasībām.

 

Tehniskajai dokumentācijai jāatrodas pie ražotāja Pilnvarotā pārstāvja Eiropas Savienības teritorijā (vēlams), sākot ar brīdi, kad produkts tiek izvietots Savienības tirgū, neatkarīgi no produkta ģeogrāfiskās izcelsmes. Ja ražotājs neatrodas Eiropas Savienībā un viņam nav pārstāvja Savienībā, šīs saistības jāuzņemas personai, kas izvieto produktu Savienības tirgū.

CE marķējums, atbilstības zīme CE Marking

Jebkurai personai, kas ir atbildīga par produkta izvietošanu ES tirgū, taču nepārvalda tehnisko dokumentāciju, jābūt spējīgai paziņot uzraugošajām institūcijai par tehniskā faila atrašanās vietu (iespējami ātrāk) pēc nacionālās varas pieprasījuma.

 

Ja kompetentās iestādes Eiropas Savienības dalībvalstī ir pieprasījušas tehnisko dokumentāciju, pirmajai tehniskās dokumentācijas daļai (A daļai) jābūt pieejamai nekavējoties. Papildus laiks (loģiskās robežās) jāsniedz faila otrās daļas (B daļas) iesniegšanai