Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Tirgus uzraudzības iestādes Eiropas Savienībā.

Tirgus uzraudzības iestādes pārbauda produkta atbilstību juridiskajām prasībām, kas bija piemērojamas laikā, kad produkts tika laists tirgū vai – attiecīgā gadījumā – nodots ekspluatācijā.

 

Tādējādi tirgus uzraudzība oficiāli nenotiek projektēšanas un ražošanas posmos, t. i., pirms ražotājs ir uzņēmies oficiālu atbildību (parasti to dara, uzliekot CE zīmi) par produktu atbilstību. Taču tirgus uzraudzības iestādēm un uzņēmējiem nav liegts sadarboties arī produkta projektēšanas un ražošanas posmos. Šāda sadarbība var palīdzēt īstenot profilaktiskas darbības un iespējami ātri konstatēt ar drošību un atbilstību saistītas problēmas.

 

Citas atkāpes no principa, ka tirgus uzraudzība notiek tikai pēc tam, kad ražotājs ir uzņēmies oficiālu atbildību par produktiem, ir iespējamas komercizstādēs, izstādēs un demonstrācijas pasākumos. Lielākajā daļā Savienības saskaņošanas tiesību aktu ir atļauts produktus, uz kuriem nav CE zīmes, izrādīt un izlikt komercizstādēs, izstādēs un demonstrācijas pasākumos, ja vien ir redzami un skaidri norādīts, ka produktus nedrīkst tirgot vai nodot ekspluatācijā, kamēr nav nodrošināta to atbilstība, un ja demonstrācijas pasākumu laikā tiek veikti pienācīgi sabiedrības interešu aizsardzības pasākumi (ja vajadzīgs). Tirgus uzraudzības iestādēm ir jāuzrauga, ka šis noteikums tiek ievērots.

 

Lai tirgus uzraudzība būtu efektīva, resursi būtu jākoncentrē jomās, kurās iespējami lielāki riski vai biežāka neatbilstība vai kurās var konstatēt īpašas intereses. Šajā nolūkā var izmantot statistiskās metodes un riska novērtēšanas procedūras. Lai tirgus uzraudzības iestādes varētu uzraudzīt tirgū pieejamos produktus, tām ir vajadzīgas pilnvaras, kompetence un resursi, lai:

  • regulāri apmeklētu komercdarbības, rūpnieciskās un uzglabāšanas telpas,
  • attiecīgā gadījumā regulāri apmeklētu darba vietas un pārējās telpas, kurās produkti tiek nodoti ekspluatācijā,
  • organizētu izlases veida pārbaudes un pārbaudes uz vietas,
  • ņemtu produktu paraugus, tos pārbaudītu un testētu,
  • pamatoti pieprasītu visu vajadzīgo informāciju.