Сертифікація продукції, відповідальна особа косметика, Declaration of conformity, СЕ маркування, ЄС Сертифікат відповідності, косметична продукція реєстрація, матеріали, що контактують з харчовими продуктами, упаковка для харчових продуктів CPNP

Європейська CЄ сертифікація. Сертифікація продукції.

За правилами розміщення на ринку країн членів Європейського Союзу певних видів продукції, за своїми споживчими характеристиками, що підпадають під дію однієї або кількох директив ЄС, згідно з якими дана продукція повинна мати маркування СЄ (CE MARKING), перш ніж вона вперше розміщена на ринку та введена в експлуатацію, має пройти процедуру сертифікації. Продукція, що постачається в ЄС, повинна бути безпечною для людини та навколишнього середовища і зведені всі розумні ризики до мінімуму.

Вільне пересування товарів є основою розвитку внутрішнього ринку Європейського Співтовариства.

Для досягнення вільного пересування товарів, у Європейському Союзі створено механізм щодо запобігання торговим бар'єрам. Одним із реалізованих механізмів і є знак європейської відповідності СЄ – СЄ маркування.

Вперше, Рішенням Ради 93/465/ЄЕС від 22 липня 1993 року, були введені модулі для різних етапів процедур оцінки відповідності (сертифікація) продукції. Це ж рішення 93/465/ЄЕС запровадило правила нанесення та використання маркування відповідності СЄ (СЄ маркування). Оцінку відповідності продукції поділено на модулі, які відносяться як до стадії проектування продукції, так і їх виробництва. CE маркування символізує відповідність продукту вимогам Європейського Співтовариства та означає, що продукт відповідає всім гармонізованим технічним положенням.

Рішенням № 768/2008/EC (Decision No 768/2008/EC) Європейського Парламенту та Ради від 9 липня 2008 року було скасовано попереднє Рішення Ради 93/465/ЄЕС та введено більш розширені модулі. Рішенням № 768/2008/EC запроваджено загальні засади для збуту продукції на території країн Європейського Союзу, встановлені загальні визначення, загальні процедури оцінки відповідності (сертифікація), запроваджено зобов'язання для суб'єктів економічної діяльності, правила використання СЄ маркування (CE MARKING).

Поряд із законодавчими ініціативами, з метою запобігання появі нових бар'єрів та сприянню вільному руху товарів, у Європейському Союзі існує принцип взаємного визнання, закріпленого у законодавстві. Продукти, які законно виробляються або продаються в одній державі-члені ЄС, вільно переміщуються в межах Союзу, коли вони відповідають узгодженим вимогам з безпеки - Регламент (ЄС) № 764/2008, встановлює процедури, що визначають застосування певних національних технічних правил щодо продукції, законно що продається в іншій державі-члені ЄС.

Регламент (EC) № 765/2008 забезпечує правову основу для акредитації на національний та на рівні ЄС та запроваджує комплексну політику з її правилами, процедурами та інфраструктурою. Консолідація акредитації як засіб підтримки компетенції органів оцінки відповідності, і, отже, необхідне довіру та визнання сертифікатів для забезпечення вільного переміщення товарів, є турботою Комісії, починаючи з кінця 70-х років XX століття.

європейська сертифікація продукції

Використання узгодженого технічного законодавства полегшує нагляд за невідповідною продукцією. Судові або адміністративні заходи можуть бути вжиті стосовно будь-якої особи в ланцюзі постачання продукції на внутрішній ринок Європейського Союзу, які можуть бути притягнуті до відповідальності за продукцію, яка не має підтвердження відповідності гармонізованим вимогам ЄС. Особливо це стосується випадків, коли виробник розташований за межами Союзу. Директива про відповідальність за шкоду, заподіяну дефектною продукцією, охоплює готову продукцію.

Регламент (ЄС) № 765/2008 встановлює чіткі зобов'язання на держави-члени Європейського Союзу:

- гармонізація законодавства має обмежуватися основними вимогами, яким має відповідати продукція, що постачається на ринок ЄС;

 

-вільного пересування товару в межах ЄС;

 

- технічні специфікації для продуктів, які відповідають основним вимогам, викладеним у законодавстві, мають бути викладені у гармонізованих (узгоджених) стандартах, які можуть бути застосовані;

 

- вироби, виготовлені відповідно до вимог узгоджених стандартів, відповідають вимогам щодо безпеки;

 

- застосування гармонізованих або інших стандартів залишається добровільним, виробник завжди може застосовувати інші технічні специфікації для задоволення вимог, але він повинен довести, що ці технічні характеристики відповідають основним вимогам, залучаючи орган з оцінки відповідності

Якщо виробник застосовує узгоджений стандарт для виконання основних вимог щодо відповідності, повинні бути виконані оцінки ризику, оскільки гармонізований стандарт може не охоплювати всі ризики, пов'язані з продуктом, у тому числі ризики, що не розглядаються у гармонізованому стандарті.