Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Būvmateriālu sertifikācija ES regula 305/2011/Regula (ES) Nr.305/2011 būvmateriāli, CE marķējums.

CE zīmes pievienotā vērtība ir tā, ka visām valstīm ir jāatļauj pārdot būvizstrādājumus ar CE zīmi. Tas nozīmē, ka valsts iestādes nevar pieprasīt ne papildu zīmes vai sertifikātus, ne papildu testēšanu. Tāpēc jūs vai jūsu izstrādājuma izplatītāji varat tirgot savu izstrādājumu jebkurā Eiropas iekšējā tirgus valstī ar vieniem un tiem pašiem dokumentiem. Kopā ar ekspluatācijas īpašību deklarāciju tā arī palīdzēs jūsu klientiem un galalietotājiem pārbaudīt izstrādājuma ekspluatācijas īpašības un salīdzināt tās ar citiem izstrādājumiem tajā pašā tehniskajā kategorijā.

 

Ja jūs kā ražotājs piestiprināt izstrādājumam CE zīmi, tas nozīmē, ka jūs apliecināt, ka pārdotā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības ir tādas pašas kā tās, ko esat norādījis deklarācijā, un ka tās ir noteiktas, izmantojot pareizās Eiropas tehniskās specifikācijas.

 

CE zīmē ir sniegta svarīga informācija par izstrādājumu un norādīta saite uz citiem papildu dokumentiem, kuros arī ir svarīga informācija. Šajā brošūrā ir paskaidrots, kā sagatavot šos dokumentus, kā arī sniegti daži piemēri.

 

Dažos gadījumos jums kā ražotājam nav pienākuma marķēt savu izstrādājumu ar CE zīmi, pat ja izstrādājums un tā paredzētais izmantojums ir iekļauti saskaņota standarta piemērošanas jomā.

 

Izņēmumi ir gadījumi, kad izstrādājums ir izgatavotsindividuālivaipēcpasūtījumaizmantošanaikonkrētam mērķimvai kad izstrādājuma ražošanā ir jāsaglabā tradicionālieprocesi,laigarantētuoficiāliaizsargātudarbu saglabāšanu (mantojuma / vēsturisku darbu u. c.).

Pamatojoties uz apkopoto informāciju, pirmais dokuments, kas jāsagatavo, ir ekspluatācijas īpašību deklarācija. Tas ir svarīgākais CE zīmes pavaddokuments, jo tajā ir pilnīga informācija par ražotāju, izstrādājumu un tā ekspluatācijas īpašībām. CE zīme ir tikai ekspluatācijas īpašību deklarācijā sniegtās informācijas kopsavilkums.

 

Izstrādājot izstrādājuma ekspluatācijas īpašību deklarācijas formātu, ir jāņem vērā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētās norādes.

Ja vēlaties izmantot kādu no šiem izņēmumiem, ieteicams pārliecināties, vai tie tiešām atiecas uz jūsu izstrādā-jumu, jo pretējā gadījumā jums var būt problēmas ar tirgus uzraudzības iestādēm. Ja jums ir jautājumi par saviem izstrādājumiem, sazinieties ar izstrādājumainformācijaspunktuvalstī, kurā izstrādājumu vēlaties pārdot

 

Kā ražotājam jums ir jāsagatavo instrukcijas un drošības informācija, kas nepieciešama, lai izstrādājumu varētu izmantot. Šiem dokumentiem ir jānonāk pie saņēmējiem kopā ar izstrādājumu.