Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Eiropas CE sertifikācija. Produktu sertifikācija.

Saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu tirgus noteikumiem attiecībā uz noteiktiem produkcijas veidiem, kas savu raksturojumu dēļ nonāk vienas vai vairāku ES direktīvu darbības jomā, saskaņā ar kurām produkcijai jābūt CE marķējumam (CE MARKING), pirms tās pirmās izvietošanas tirgū un ekspluatācijas uzsākšanas tai jāiziet sertifikācijas procedūra. Produkcijai, kas tiek piegādāta ES, jābūt drošai cilvēkam un apkārtējai videi, visiem loģiskajiem riskiem jābūt minimizētiem.

Brīva preču kustība ir Eiropas Savienības iekšējā tirgus attīstības pamats.

Lai panāktu brīvu preču kustību, Eiropas Savienībā ir izveidots tirdzniecības barjeru novēršanas process. Viens no realizētajiem mehānismiem arī ir Eiropas atbilstības zīme CE – CE marķējums.

Primāri, ar Padomes Lēmumu (Decision) 93/465/EEC 1993.gada 22.jūlijā tika ieviesti moduļi dažādiem produkcijas atbilstības vērtējuma (sertifikācija) procedūru posmiem. Tas pats lēmums 93/465/EEC ieviesa noteikumus par atbilstības marķējuma CE (CE marķējums) uzklāšanu un izmantošanu. Produkcijas atbilstības vērtējums ir sadalīts moduļos, kuri attiecas gan uz produkcijas projektēšanas stadiju, gan uz ražošanu. CE marķējums simbolizē produkta atbilstību Eiropas Savienības prasībām un nozīmē, ka produkts atbilst visiem harmonizētajiem tehniskajiem noteikumiem.

Ar lēmumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr.768/2008/EC (Decision No 768/2008/EC) 2008.gada 9.jūlijā tika atcelts iepriekšējais Padomes Lēmums 93/465/EEC un tika ieviesti paplašināti moduļi. Lēmums Nr.768/20008/EC ievieš vispārējos pamatus produkcijas noietam Eiropas Savienības valstu teritorijā, noteikti vispārējie definējumi, vispārējās atbilstības vērtēšanas procedūras (sertifikācija), ieviesta saistības ekonomiskās darbības subjektiem, CE marķējuma (CE MARKING) izmantošanas noteikumi.

Vienkopus ar likumdošanas iniciatīvām, lai novērstu jaunu barjeru rašanos un veicinātu brīvu preču kustību, Eiropas Savienībā eksistē savstarpējas atzīšanas princips, kas nostiprināts likumdošanā. Produkti, kas tiek likumīgi ražoti vai pārdoti vienā ES dalībvalstī, brīvi pārvietojas Savienības robežās, kad tie atbilst svarīgākajām drošības prasībām – Regula (ES) Nr.764/2008 nosaka procedūras, kuras definē noteiktu nacionālo tehnisko noteikumu piemērošanu attiecībā uz produkciju, kas tiek likumīgi pārdota citā ES dalībvalstī.

 

Regula (ES) Nr.765/2008 nosaka tiesiskos pamatus akreditācijai nacionālajā un ES līmenī un ievieš kompleksu politiku ar saviem noteikumiem, procedūrām un infrastruktūru. Akreditācijas konsolidācija kā līdzeklis atbilstības vērtēšanas institūciju kompetences atbalstam un, sekojoši, uzticēšanās un sertifikātu atzīšana brīvai preču kustībai ir Komisijas rūpes, sākot ar 20.gadsimta 70.gadiem.

 

Saskaņotas tehniskās likumdošanas ieviešana atvieglo neatbilstošas produkcijas uzraudzību. Tiesas vai administratīvos pasākumus var pieņemt attiecībā uz jebkuru personu produkcijas piegādes ķēdē Eiropas Savienībā, personu var saukt pie atbildības par produkciju, kurai nav atbilstības apstiprinājuma harmonizējošām ES prasībām. Tas īpaši skar gadījumus, kad ražotājs ir izvietots ārpus Savienības robežām. Direktīva par atbildību par zaudējumiem, ko nodara defektīva produkcija, aptver gatavo produkciju.

 

Regula (ES) Nr.765/20008 nosaka precīzas saistības Eiropas Savienības dalībvalstīm:

  • likumdošanas harmonizēšanai jāaprobežojas ar pamata prasībām, kurām jāatbilst produkcijai, kas tiek piegādāta ES tirgum;
  • brīva preču kustība ES robežās;
  • tehniskās specifikācijas produktiem, kas atbilst pamata prasībām, kas definētas likumdošanā, jāizklāsta harmonizētajos (saskaņotajos) standartos, kuri var tikt piemēroti;
  • izstrādājumi, kas izgatavoti saskaņā ar saskaņoto standartu prasībām, atbilst drošības prasībām;
  • harmonizēto vai citu standartu piemērošana paliek brīvprātīga, ražotājs vienmēr var izmantot citas tehniskās specifikācijas, lai apmierinātu prasības, bet viņam ir jāpierāda, ka šie tehniskie raksturojumi atbilst pamatprasībām, piesaistot atbildības vērtēšanas institūciju.

Ja ražotājs piemēro saskaņoto standartu atbilstības pamatprasību apmierināšanai, jāveic riska vērtējums, jo harmonizētais standarts var neaptvert visus riskus, kas saistīti ar produktu, tajā skaitā riskus, kas netiek aplūkoti harmonizētajā standartā.