Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

EC Certificate of Conformity (Compliance), ES Atbilstības sertifikāts

EC Certificate of Conformity (Compliance), ES Atbilstības sertifikātu, EC type-examination certificate (ES Tipa pārbaudes sertifikātu) produkcijai, kas tiek izvietota Eiropas Savienības dalībvalstu tirgū un kurai jābūt CE marķējumam, ir tiesības izsniegt tikai Eiropas paziņotai (pilnvarotai) ES produkcijas sertifikācijas institūcijai, NVS šādu pilnvaroto institūciju nav.

 

ES Tipa eksāmens, ES Tipa pārbaude – tā ir procedūra, ar kuras palīdzību paziņotā institūcija nosaka un apliecina, ka reprezentatīvais mašīnas paraugs, kas norādīts Pielikumā IV (turpmāk saukts “tips”), atbilst dotās direktīvas noteikumiem.

 

Pilnvarotā iestāde pārbauda tehnisko dokumentāciju, pārbauda vai tips tika izgatavots atbilstoši tai, un nosaka, kādi komponenti ir projektēti saskaņā ar standartiem, kas norādīti 7.panta 2.paragrāfā, kuri – nē;

 

Jāveic vai jāizpilda nepieciešamie pētījumi, mērījumi un testi, lai noteiktu, vai izvēlētie risinājumi atbilst dotās Direktīvas prasībām attiecībā uz drošību un veselību, ja netika piemēroti standarti, kas norādīti 7.pantā (2);

 

Ja tiek piemēroti saskaņotie standarti saskaņā ar 7.panta 2.paragrāfu, jāveic nepieciešamās pārbaudes, mērījumi un testi, lai noteiktu, vai šie standarti tika piemēroti pareizi;

 

Saskaņojiet ar iesniedzēju vietu, kurā tiks veikta pārbaude, lai noteiktu, ka prototips ir izgatavots saskaņā ar pārbaudītajiem tehniskajiem dokumentiem, kā arī nepieciešamie testi, mērījumi.

 

Ja tips atbilst dotās direktīvas noteikumiem, notificējošā institūcija izsniedz iesniedzējam ES Tipa pārbaudes sertifikātu. Sertifikāts satur ražotāja un tā pilnvarotā pārstāvja nosaukumu un adresi, informāciju, kas nepieciešama apstiprinātā tipa identifikācijai, testēšanas rezultātus un prasības, kuras jāievēro, lai sertifikāts būtu spēkā. Izgatavotājs un pilnvarotā iestāde uzglabā šī sertifikāta kopiju, tehnisko failu un visus attiecīgos svarīgos dokumentus 15 gadu laikā pēc sertifikāta izsniegšanas.

 

Ja tips neatbilst dotās direktīvas noteikumiem, Notified Body atteiks izsniedzējam ES Tipa pārbaudes sertifikāta izsniegšanu un detalizēti paskaidros iemeslu. Institūcija informē iesniedzēju, citas notificējošās iestādes un dalībvalsti, kura iesniedza paziņojumu. Jābūt paredzētai apelācijas procedūrai.

 

Iesniedzējam jāinformē paziņotā institūcija, kuras rīcībā ir tehniskā informācija ES tipa pārbaudes sertifikātam, par visām izmaiņām, kas ieviestas apstiprinātajā tipā. Paziņotā institūcija pārbauda izmaiņas, vēlāk apstiprina ES tipa pārbaudes sertifikāta spēkā esamību vai izsniedz jaunu sertifikātu, ja izmaiņas var apdraudēt tipa atbilstību svarīgākajām veselības un drošības prasībām vai tā izmantošanas iespējas.

 

Komisija, dalībvalstis un citas pilnvarotās institūcijas var pēc pieprasījuma saņemt ES Tipa pārbaudes sertifikāta kopiju. Pamatotos gadījumos Komisija un dalībvalstis var pēc pieprasījuma saņemt tehniskās dokumentācijas un testu, kurus veikusi paziņotā institūcija, rezultātu kopiju.

 

Dokumentiem un korespondencei, kas attiecas uz ES Tipa pārbaudes procedūrām jābūt sastādītas ES dalībvalsts, kurā atrodas Notified Body, valodā, vai jebkurā citā oficiālā Savienības valodā, ko pieņem paziņotā institūcija.

 

Atbilstības ES prasībām sertifikāta derīguma termiņš:

 

Pilnvarotajai iestādei ir pastāvīgi jāseko tam, lai ES Tipa pārbaudes sertifikāts vienmēr būtu spēkā. Tā informē ražotāju par visām svarīgām izmaiņām, kas var ietekmēt sertifikāta derīguma termiņu. Notified Body atsauc sertifikātus, kuri vairs nav derīgi.

 

Attiecīgās mašīnas ražotājam pastāvīgi jāseko tam, lai mašīna atbilstu jaunākajām tehnoloģijām.

 

Ražotājs attiecas pie nosauktajiem. Pārbaudiet ES tipa pārbaudes sertifikāta derīguma termiņu katrus piecus gadus. Ja Notified Body nosaka, ka sertifikāts paliek spēkā, ņemot vērā apstākļus, institūcija pagarina sertifikātu vēl uz pieciem gadiem. Izgatavotājs un pilnvarotā institūcija uzglabā sertifikāta kopiju, tehniskās dokumentācijas kopiju un visus saistītos svarīgos dokumentus 15 gadu laikā pēc sertifikāta izsniegšanas.

 

Ja ES Tipa pārbaudes sertifikāts netiek pagarināts, ražotājs vairs nevar izvietot doto mašīnu tirgū.