Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Tehnisko līdzekļu elektromagnētiskā saderība.

Kas ir Elektromagnētiskās savietojamības direktīva (EMS) 2014/30/ES? Elektriskām ierīcēm, kas atrodas tuvu viena otrai vai ir savienotas savā starpā, ir tendence traucēt viena otrai. Piemēram, televizors vai veļasmašīna var ietekmēt tuvējās elektropārraides līnijas. Elektromagnētiskā savietojamība (EMS) mazina šo ietekmi un maksimāli iespējamā pakāpē minimizē šos traucējumus un blakus efektus.

 

Elektromagnētiskās direktīvas mērķis ir nodrošināt to, lai jebkurš elektriskais un elektroniskais aprīkojums minimizētu elektromagnētiskos traucējumus, kas var ietekmēt citu aprīkojumu, ieskaitot radio un telekomunikāciju ierīces. Turklāt, šī direktīva pieprasa, lai aprīkojums varētu pretoties cita aprīkojuma traucējumiem vai radiostarojumam.

 

Ražotājiem jāņem vērā sekojošais:

 • Aprīkojumam jāatbilst EMS prasībām.
 • Stacionārajās iekārtās jārealizē pienācīga inženiertehniskā prakse.
 • Elektromagnētiskā savietojamība.

Pirms ražotājs uzsāk nepieciešamo sava produkta vērtēšanas procedūru, ir svarīgi, lai viņš noteiktu, vai viņa produktam ir pieļaujams pašvērtējums vai nepieciešama pilnvarotas institūcijas dalība.

 

Pilnvarota institūcija – tā ir organizācija, kura ir atbildīga par produktu testēšanu, lai veiktu atbilstības vērtējumu pirms produktu pielaišanas ES tirgum. Šīs institūcijas nozīmē atsevišķas Eiropas Savienības dalībvalstis.

 

Lai nodrošinātu katra produkta kvalitāti, EMS var pieprasīt pilnvarotajām institūcijām veikt elektriskā un elektroniskā aprīkojuma testus, lai noteiktu, vai tas atbilst direktīvas prasībām. To apliecinājums ir obligāts produkcijas izvietošanai ES tirgū.

 

Šī direktīva ir viena no plašākajām, jo tā aptver visu elektrisko un elektronisko aprīkojumu, neatkarīgi no barošanas veida: tīkls vai baterija.

 

ES Atbilstības deklarācijā, saskaņā ar EMS, jānorāda sekojošais:

 • Ražotāja nosaukums un adrese, pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese, kopš 2021.gada 16.jūlija – persona, kas ir atbildīga par atbilstību prasībām;
 • Aprīkojuma raksturojums un/vai sērijas numurs;
 • Atsauce uz atbilstošajiem harmonizētajiem standartiem;
 • Atsauce uz specifikācijām, kur tas ir nepieciešams, balstoties uz kurām tiek deklarēta atbilstība;
 • Parakstītāja rekvizīti;
 • Divi pēdējie CE marķējuma gada cipari.

 

Direktīva 2014/30/EU pieprasa, lai ražotājs sastādītu tehnisko dokumentāciju. Tehniskajai dokumentācijai (tehniskajam failam) ir svarīga loma norādītās ierīces atbilstības Direktīvas prasībām vērtējumā.

 

Tehniskajam dokumentam jāietver sekojoši elementi:

 • elektriskā vai elektroniskā aprīkojuma raksturojums;
 • pierādījums tam, ka produkts atbilst harmonizētajiem standartiem, pilnībā vai daļēji;
 • ja harmonizētie standarti netika ievēroti vai tika piemēroti daļēji, aprakstīt pasākumus, kas tika veikti, lai nodrošinātu atbilstību direktīvas prasībām;
 • projekta aprēķinu un ekspertīžu rezultāti;
 • testēšanas protokoli;
 • specifikācijas;
 • ES Sertifikāti no pilnvarotās institūcijas, ja tā ir pildījusi noteiktas procedūras.

 

Kad ir veikti visi nepieciešamie soļi, ir pienācis laiks uzklāt CE marķējumu, kurš jāizvieto uz aprīkojuma, iepakojuma vai instrukcijām. Burtu izmēram jābūt vienādam, tiem jābūt vismaz 5 minimetrus lieliem. Ja ir citas direktīvas, kuras arī aptver produktu, CE marķējums jāuzklāj tikai tad, kad tiks veiktas visas atbilstības vērtēšanas procedūras.