Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Ražotāja pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā

Eiropas Savienība pieprasa, lai katrs ārvalstu ražotājs, kas gatavojas pārdot savu produkciju vienā no ES dalībvalstīm, nozīmētu pilnvaroto pārstāvi ar fizisku adresi vienā no dalībvalstīm.

 

Saistībā ar to, ka tiek pastiprināta atbildība saskaņā ar Regulu 2019/1020, mēs atjaunojām savus procesus un sistēmas saskaņā ar prasībām.

Ja nav Vienošanās par savstarpējo atzīšanu (MRA) ražotāji ārpus Savienības var saņemt piekļuvi Eiropas tirgum tikai caur Eiropas pārstāvi.

Sadarbības līgumi starp NVS valstīm un ES pagaidām nav parakstīti.

Darbs kā Authorised representative, ražotājam, kas atrodas ārpus ES robežām, pieprasa pamatotu juridisko, normatīvo un tehnisko pārbaudi, kas atbild labākajām ražošanas un pilnvarotā pārstāvja interesēm.

 

Mūsu ciešā saikne un partnerattiecības ar vadošajiem atbildības apdrošinātājiem ir nepieciešamas, lai piedāvātu drošus pakalpojumus, kas sniedz papildus vērtību, nevis tikai “vārdu uz etiķetes”.

Nodrošinām jūsu tehniskās dokumentācijas gatavību pārbaudēm no kompetentu Eiropas institūciju puses, papildus, pārstāvis uzņemas atbildību gadījumā, ja tiek pārkāpta ES likumdošana.

Atkarībā no prasībām, mūsu pakalpojumi ir daudz apjomīgāki, nekā to pieprasa formālās prasības attiecībā uz oficiālo pārstāvi Eiropā.

 

Authorised representative darbojas, balstoties uz vienošanos (līgumu) ar produkta ražotāju, kas izsniegta rakstiskā formā, kurā ražotājam jānorāda pārstāvja uzdevumu tipu un apjomu.

Pilnvaras (līguma) apjomam jāļauj pilnvarotajam pārstāvim izpildīt vismaz sekojošus uzdevumus:

deklarācijas par atbilstību CE un tehniskās dokumentācijas uzglabāšanu vismaz 10 gadu garumā no brīža, kad produkcija izvietota tirgū; pēc pamatota kompetentās iestādes pieprasījuma sniegt šai iestādei informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai demonstrētu dotā izstrādājuma atbilstību deklarācijai un citām piemērojamām prasībām, kas minētas attiecīgos noteikumos; pēc kompetentas institūcijas pieprasījuma sadarboties ar to, lai novērstu riskus, kas saistīti ar produkciju, uz kuru attiecas pilnvara.

 

Pilnvaras darbības sfēra var iekļaut EC Declaration of conformity sastādīšanu un CE marķējuma uzklāšanu, bet nevar iekļaut tehniskās dokumentācijas vai darbību, kas saistītas ar ražošanas procesu sagatavošanu, lai nodrošinātu atbilstību produktam noteiktajām normām.

 

Lai atvieglotu izstrādājuma izvietošanu Savienības tirgū, ražotājs no trešās valsts var oficiāli nozīmēt pārstāvi, kas izveidots Savienībā, kurš rīkosies ražotāja vārdā kā pilnvarotais pārstāvis. Ražotāja vietā Savienības dalībvalstu varas iestādes var sazināties ar pārstāvi jautājumos, kas saistīti ar ražotāja saistību izpildi saskaņā ar Jaunās pieejas direktīvu.

Saskaņā ar Likumu par vērtēšanas sistēmu, pilnvarotais pārstāvis var būt fiziska vai juridiska persona, Eiropas Savienības dalībvalsts rezidents vai Eiropas brīvās tirdzniecības valsts (EACT) rezidents, kuru izgatavotājs ir rakstiski pilnvarojis darboties viņa vārdā.

Ražotājam ir precīzi jānorāda pārstāvja uzdevumu apjoms un tiesības: Eiropas atbilstības deklarācijas sastādīšana un parakstīšana, CE marķējuma uzklāšana un pilnvarotās institūcijas numura uzklāšana uz produkta, informācijas, kas pavada CE marķējumu, izstrādāšana (ja nepieciešams), deklarācijas un tehniskās dokumentācijas uzglabāšana, lai tā būtu pieejama nacionālajām varas iestādēm.