Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Prasības attiecībā uz tehnisko dokumentāciju, riski, atbilstības deklarācija.

Atbildība par produkta izvietošanu tirgū un tehniskās dokumentācijas esamību ir ražotāja uzdevums, ražotājam ir pienākums garantēt, ka produkts ir projektēts uz izgatavots saskaņā ar visām atbilstošajām Jaunās pieejas direktīvām.

 

Tehniskās dokumentācijas (tehniskais fails) mērķis ir sniegt informāciju par produkta dizainu, ražošanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju. Tehniskajai dokumentācijai jāietver visa informācija, kas apstiprina produkta atbilstību attiecīgajām izmantojamās direktīvas prasībām. Prasības attiecībā uz vispārējo saturu, ir izklāstītas katrā direktīvā. Detaļas, kas saistītas ar produkta atbilstības demonstrāciju attiecīgās direktīvas pamatprasībām, var būt papildus raksturotas standartos. Parasti tehniskajai dokumentācijai jānorāda, kādas procedūras tika izmantotas, lai izvairītos no riskiem vai minimizētu riskus, kas saistīti ar produktu. Dokumentācija jāsagatavo vienā no oficiālajām Eiropas Savienības valodām, izņemot lietošanas instrukcijas un Atbilstības deklarāciju, kurām jābūt pieejamām arī mērķa tirgus valodā.

 

Ja runā konkrēti par Mašīnu direktīvas prasībām, svarīgs dokumentācijas elements ir vispārējs mašīnas raksturojums. Ne mazāk svarīgi ir tās montāžas rasējumi un principiālās vadības shēmas. Ir svarīgi apraksti un skaidrojumi, kas nepieciešami mašīnas darbības principa izpratnei. Jāpievērš uzmanība detalizētiem rasējumiem ar pievienotiem aprēķiniem, kā arī testēšanas rezultātiem utt. Šie dokumenti primāri ir atbilstības svarīgākajām drošības un darba higiēnas prasībām pierādījums. Mašīnas dokumentācijai jāietver arī risku dokumentācija, kas ataino izmantoto atbilstības vērtēšanas procedūru. Šeit ļoti svarīgs ir saraksts ar svarīgākajām darba aizsardzības un drošības tehnikas prasībām, kas piemērojams mašīnai. Tiek norādīti pasākumi, kas tika veikti, lai likvidētu konstatēto apdraudējumu vai samazinātu risku, un, nepieciešamības gadījumā tiek norādīts ar mašīnu saistītais palikušais risks.

 

Atbilstoši Mašīnu direktīvai, ir svarīgi norādīt izmantotos standartus un citas tehniskās specifikācijas, kas raksturo svarīgākās darba aizsardzības un drošības tehnikas prasības, kuras aptver dotie standarti. Ne mazāk svarīgas ir visas tehniskās atskaites, kas satur visu testu, kurus veicis ražotājs vai institūcija, ko izvēlējies ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, rezultātus.

 

Dokumentācijai jāietver mašīnas ekspluatācijas instrukcijas kopija.

 

Atbilstošos gadījumos jāpiemēro deklarācija par uzstādīta, daļēji komplektēta aprīkojuma ietveršanu mašīnā un atbilstošas instrukcijas šāda aprīkojuma montāžai. Nepieciešamības gadījumā ražotājam vai importētājam jāiesniedz deklarācija par atbilstību ES, deklarācija daļēji pabeigtai mašīnai (mezgliem), kas ietvertas mašīnā.

 

Saskaņā ar Jaunās pieejas direktīvām, ražotājam jāpievieno produktam lietošanas instrukcijas vietējā valodā un oriģinālajā valodā. Lietošanas instrukcijām jāsatur visa informācija, kas nepieciešama, pareizai, drošai un veselīgai produkta izmantošanai visā tā kalpošanas laikā. Parasti tā ir instrukcijas forma. Primāri tai jāietver tehniskie dati un informācija par ražotāju vai piegādātāju. Ir svarīgi izmantot noteiktu tipu vai modeli. Svarīgākais instrukcijas aspekts ir paredzētās izmantošanas raksturojums un paredzamās izmantošanas kļūdas. Instrukcijas ietver arī atlieku riskus un aizsardzības pasākumus, kā arī individuālo aizsardzības līdzekļu sarakstu.

 

Dokumentācijā jāietver piesardzības pasākumi un aizliegumi, tie ir svarīgi drošībai. Pareizi sagatavotu instrukciju pavada produkta un tā svarīgāko daļu grafiskais atainojums.

 

Svarīgs dokumentācijas elements ir ES atbilstības deklarācija. Tai primāri jāsatur produkta definējums, informācija, kas ļauj identificēt ražotāju vai pilnvaroto pārstāvi. Turklāt, ir svarīgi norādīt juridiskās prasības, kurām atbilst produkts. Jābūt arī atsaucei uz standartiem un informācijai par pilnvaroto institūciju.

 

Atbildīgajām personām, kas sastāda dokumentāciju, jāiesniedz mašīnas izmantošanas apstākļu raksturojums, tehniskais raksturojums, montāžas instrukcijas, jāapraksta aizsardzības ierīces, riski, ieskaitot datus par apdraudējumu apkārtējai videi, kas saistīts ar mašīnas darbu (trokšņi, vibrācija, radiācija, gāze, tvaiki, putekļi, pieļaujamā toksisko gāžu koncentrācija izplūdes gāzēs). Nepieciešami dati par elektroaprīkojumu un speciālu instrumentu, ar kuriem jāaprīko mašīna, saraksts.

 

Apturēšanas tipi un līdzekļi, ieskaitot avārijas apturēšanu, arī ir svarīga informācija par risku, kuru nav iespējams novērst, neskatoties uz pieņemtajiem drošības pasākumiem. Jāatzīmē, ka dokumentācijā, ko iesniedz ražotājs vai importētājs, norādīts apdraudējums, kas rodas konkrētas mašīnas un tās aprīkojuma izmantošanas rezultātā, kā arī nepieciešamie aizsardzības pasākumi šajos gadījumos. Personām, kas atbild par dokumentācijas sagatavošanu, jānodrošina informācija par nesankcionētu izmantošanu. Ne mazāk svarīgas ir instrukcijas, lai noteiktu bojājumus, atjaunošanu un atkārtotu palaišanu pēc iejaukšanās.

 

Lai nodrošinātu apkalpošanu, tehniskajai dokumentācijai jāietver vadības elementu raksturojums un instrukcijas, kas apraksta darbības, kas saistītas ar tehnisko apkopi, pārbaudēm un bojājumu novēršanu. Dokumentācijā jāietver informācija par pārbaužu tipu, apjomu un periodiskumu. Svarīgas ir arī detaļas, kas ir pakļautas nodilumam un to nomaiņas kritēriji. Identiski svarīga ir arī informācija par tehniskās apkopes darbiem, kuriem nepieciešama īpaša kvalifikācija, tehniskās zināšanas vai speciālas prasmes.

 

Noteikti noderēs rasējumi un diagrammas, kas ļauj apkalpojošajam personālam racionāli veikt savus uzdevumus, konkrēti tos, kas ir saistīti ar defektu konstatēšanu.

 

Kopā ar atsevišķu operāciju kārtības raksturojumu, jāaplūko arī metode, kā atslēgt no barošanas un aizsardzība no atslēgšanas. Svarīgs jautājums ir arī informācija par ārkārtas situācijām, kā arī uzvedības noteikumi avārijas laikā. Ir svarīgi norādīt izmantojama ugunsdzēsības aprīkojuma tipu. Ir svarīgi brīdināt par izmešu vai kaitīgu vielu noplūdes iespējamību un, ja iespējams, norādīt pasākumus, lai cīnītos ar to sekām.

 

Informācija, kuru var izmantot instrukciju sastādīšanai, ir ietverta Eiropas standartā EN 62079. Standarts pievērš uzmanību raksturojumam, kas skar pareizu mašīnas identificēšanu.