Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Produktu sertifikācija, CE atbilstības novērtēšanas procedūras.

Vienīgā Eiropas atbilstības zīme ir zīme CE – CE MARK. Gadījumā, ja uz produkta vai produkta iepakojuma ir uzklāta CE zīme (CE marķējums), tas nozīmē, ka dotais produkts atbilst visām attiecīgajām veselības drošības prasībām, atbilst ekoloģiskajām un citām prasībām, kas minētas Eiropas Savienības dalībvalstu harmonizējošajā likumdošanā.

 

СЕ marķējums nosaka patērētājiem, tirgus uzraudzības nacionālajām institūcijām, muitas dienestiem, ka produkts ir drošs un tam ir tiesības tikt izvietotam ES iekšējā tirgū. CE zīme nav kvalitātes zīme vai produkcijas izcelsmes zīme, CE marķējums nozīmē, ka produkcija var tikt izvietota ES iekšējā tirgū un atbilst visām harmonizēto standartu prasībām vai definētajiem tehniskajiem risinājumiem un ES Direktīvu prasībām, kuras attiecas uz konkrēto produkciju.

Dažādas produktu grupas nonāk Eiropas Savienības Direktīvu, kuras nosaka sertifikācijas procedūras ar tiesībām uzklāt CE zīmi – CE marķējumu, darbības lokā.

Atkarībā no risku, kurus var radīt produkcija, līmeni, CE produkciju uzklāj uz produkcijas ražotājs (minimāls risks) vai tā pilnvarotais pārstāvis, izlaižot ES Atbilstības Deklarāciju. Gadījumā, ja produkcijai ir lieli riski, produkcijas sertifikāciju jāveic neatkarīgai pilnvarotai iestādei – paziņotajai iestādei.

Gadījumā, ja produkts attiecas vairāk kā uz vienu ES Direktīvu, tam jāievēro visas doto Direktīvu prasības.

Sertifikācijas procedūra Eiropas Savienībā noris vairākos posmos:

  • noteikt Direktīvu vai Direktīvas, kuras piemēro dotajai produkcijai un noteikt, vai produktam ir obligāts CE marķējums, jo ne visiem produktiem ir nepieciešams CE marķējums. CE marķējums (ja tiek apstiprināta atbilstība) tiek uzklāts tikai tiem produktiem, uz kuriem attiecināmas Eiropas Savienības Jaunās pieejas Direktīvas, kas nosaka CE zīmes uzklāšanas noteikumus.
  • tiek noteiktas Direktīvas piemērojamās prasības, jo katrai Direktīvai ir vairāki veidi, kā demonstrēt atbilstību prasībām, atkarībā no produkcijas lomas un paredzētās izmantošanas. Produkcijai jāatbilst Eiropas Direktīvu pamatprasībām un ES harmonizēto standartu prasībām.
  • tiek noteikta pilnvarotas institūcijas dalības nepieciešamība sertifikācijas procedūrā (atbilstības pierādījumi).
  • ražotājs veic produkcijas vērtējumu.
  • ražotājs pieņem lēmumu par ražošanas kontroles obligātā audita prasībām, auditu veic pilnvarota institūcija (ja to pieprasa likumdošana).
  • produkcijas atbilstības vērtējums tiek veikts tad, kad tika definētas visas augstākminētās prasības, produkcijas atbilstības Direktīvu pamatprasībām vērtēšana notiek ar testēšanas palīdzību un var ietvert sevī produkcijas atbilstības harmonizētajiem standartiem vērtēšanu.
  • tehniskās dokumentācijas sastādīšana (tehniskais fails), kurai jāaptver visi aspekti, kas skar atbilstību, jāietver sīka informācija par produkta projektēšanu, izstrādi un ražošanu, tajā skaitā produkcijas raksturojums, shēmas, specifikācijas, testēšanas protokoli un dažādi sertifikāti, obligāti, Atbilstības Deklarācija, tehniskās pases, instrukcijas un citi dokumenti.
  • gadījumā, ja ražotājs uzskata, ka produkcija atbilst Eiropas Savienības aktuālo Direktīvu prasībām un harmonizētajiem standartiem, tiek izlaista ES Atbilstības Deklarācija un uzklāts CE marķējums.

Visos gadījumos, izņemot Direktīvu 89/686/EEC par individuālās aizsardzības līdzekļiem (PPE Direktīva), visas direktīvas var apkopot vienā ES Atbilstības Deklarācijā.

EC Certificate of Conformity – ЕS Atbilstības sertifikātu Eiropas Savienībā izsniedz tikai ES paziņotās institūcijas.