Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

ES atbilstības sertifikātu apturēšana vai atsaukšana

ES Atbilstības sertifikātu vai lēmumu, ko izsniegusi pilnvarota institūcija, darbības apturēšana vai pārtraukšana notiek sekojošos gadījumos:

  • paziņotajai institūcijai tiek ziņots, ka aprīkojums, kas izvietots tirgū, kuru aptver ES sertifikāts vai lēmums, kas apstiprina ražotāja kvalitātes pilnīgas garantijas sistēmu, neatbilst svarīgākajām drošības prasībām vai ir nedrošs;
  • tajā gadījumā, ja produkts ir pasākuma, kas izziņots saskaņā ar aizsardzības procedūru atbilstoši ES Direktīvām, priekšmets vai pasākuma, kas pieņemts potenciāli bīstamu produktu izskatīšanai, priekšmets saskaņā ar likumdošanas aktu prasībām;
  • paziņotajai institūcijai tiek paziņots, ka ražotājs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajai kvalitātes vadības sistēmai.

 

Pasākumi, kurus paziņojošā institūcija realizē šādos gadījumos, ir atkarīgi no neatbilstības nopietnības un saistītajiem riskiem. Ja ražotājs noteiktajā laikā neveic atbilstošus korekcijas pasākumus, attiecīgais ES Tipa pārbaudes sertifikāts vai Lēmums par kvalitātes vadības sistēmas apstiprināšanu jāaptur vai jāatsauc.

 

Kad sertifikāts vai lēmums par KVS apstiprināšanu tiek apturēts vai atcelts, Paziņojošai institūcijai jāinformē tirgus uzraudzības iestādes dalībvalstī, kurā tie ir radīti, lai varētu realizēt jebkurus pasākumus, kas nepieciešami neatbilstošu produktu likvidēšanai. Nacionālās varas iestādes informē citas dalībvalstis un Komisiju, ja nepieciešami pasākumi neatbilstošu vai nedrošu produktu likvidēšanai.

 

Ražotājam ir iespēja pārsūdzēt Paziņojošās institūcijas lēmumu par ES Tipa pārbaudes sertifikāta izsniegšanas atteikumu, apturēšanu, atsaukšanu vai nepagarināšanu.

 

Izgatavotājam ir iespēja pārsūdzēt lēmumu neapstiprināt pilnīgu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, atsaukt vai apturēt apstiprināšanu vai ierobežot to.

 

Izgatavotājam sākumā jāiesniedz pamatots pieprasījums Paziņotajai institūcijai pārskatīt savu lēmumu. Ja tas neizdodas, un ja ražotājs vēl joprojām nepiekrīt lēmumam, viņam ir tiesības iesniegt apelāciju. Apelācijas forma un procedūra, kas jāizpilda, ir atkarīgas no nacionālajiem noteikumiem, kas regulē Paziņoto institūciju darbību.

 

Atbilstība produkcijas nepieciešamajām likumdošanas prasībām, ienākot Eiropas tirgū, ir obligāta.

Produkcijas atbilstības Eiropas Savienības prasībām, kas noteiktas Jaunās Pieejas Direktīvās, vērtējumu var uzskatīt par ieguldījumu nākotnē. Produkcija, kurai ir atbilstība ES prasībām, var tikt bez ierobežojuma izvietota Savienības tirgū un kļūst aizvien pievilcīgāka arī ražotājvalsts iekšējam tirgum.

Jebkurai ierīcei, aprīkojumam, kas nonāk prasību jomā, kas pieprasa CE zīmes uzklāšanu, jāatbilst normatīvajiem aktiem.