Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Parfimērijas un kosmētikas līdzekļu marķējums, etiķetes izstrāde

ES Kosmētikas regulas 19.pants nosaka obligātās prasības kosmētikas produkcijas marķēšanai.

 

Ziņas par atbildīgo personu.

 

Konteineram/iepakojumam (iekšējam un ārējam) jāietver Atbildīgās personas – Responsible Person – vārds un adrese. Ja uz etiķetes tiek norādītas vairākas adreses, jāizceļ tā, kurā Atbildīgā persona uzglabā Failu ar informāciju par produktu (parasti pasvītro).

 

Izcelsmes valsts

 

Produktiem, kas tiek ievesti no valstīm ārpus Eiropas Savienības, uz etiķetes jānorāda izcelsmes valsts ar atzīmi “ražots”. Saskaņā ar Regulas (ES) 952/2013 60.pantu un Savienības muitas kodeksu, izcelsmes valsts ir valsts, kurā produkts tika pakļauts pēdējai, būtiskai, ekonomiski pamatotai pārstrādei vai apstrādei. Konkrēti, tas norāda uz beigu svarīgāko ražošanas stadiju.

 

Uz etiķetes tiek norādīts nominālais produkta saturs gramos vai mililitros. Taču ir noteikti izņēmumi, sekojoši produkti var nenorādīt šo informāciju:

  • kosmētika ar saturu, kas ir mazāks par 5gr/ml;
  • bezmaksas paraugi/testeri;
  • vienreizēji produkti;
  • multiiepakojumi. Šādā gadījumā gabalu skaits jānorāda uz etiķetes/iepakojuma.

Parfimērijas un kosmētikas līdzekļu marķējums, etiķetes izstrāde

Sērijas numurs

 

Konteineram/iepakojumam arī jābūt partijas numuram, lai nodrošinātu produkta izsekošanas iespēju. Tomēr, kad tas nav iespējams produkta gabarītu dēļ, informāciju var izvietot tikai uz ārējā iepakojuma.

 

Funkcija

 

Marķējumam jāataino preces funkcija (valodā, kas saprotama patērētājam), ja tā nav skaidra no: produkta prezentācijas (piemēram, lūpukrāsa), komerciālā nosaukuma, ieskaitot attēlus.

 

Piesardzības pasākumi izmantošanas laikā.

 

Etiķetei jāietver arī īpaši piesardzības pasākumi izmantošanas laikā, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu drošu produkta izmantošanu (valodā, kas saprotama patērētājam). Īpaši, vismaz tie, kas uzskaitīti Pielikumos III-IV, i kolonnā (izmantošanas nosacījumu formulējums un brīdinājumi), norādei uz to, ka kosmētika paredzēta profesionālai izmantošanai.

 

Līdzekļiem, kas paredzēti aizsardzībai no saules, informācija, kas norādīta Eiropas komisijas ieteikumos par saules aizsargproduktu efektivitāti un ziņojumos saistībā ar tiem.

 

Brīdinājumiem jābūt redzamiem gan uz taras, gan uz iepakojuma (kastes), ja tas ir neiespējams praktisku iemeslu dēļ, tos var izvietot atsevišķā lapā – ieliktnī, pievienojot atvērtas grāmatas simbolu uz iekšējā vai ārējā iepakojuma.

 

Ja jūs gribat pārliecināties, ka jūsu produkcijas etiķetes atbilst prasībām, jūs varat griezties pie mūsu speciālistiem.

 

Uz doto brīdi ES kosmētikas regula paredz, ka 25 aromātiskās sastāvdaļas jānorāda uz etiķetēm, kad to koncentrācija pārsniedz:

  • 0,001% nenomazgājamos produktos;
  • 0,01 nomazgājamos līdzekļos.

 

ES Kosmētikas Regulas Pielikums III uzskaita šos alergēnus un nosaka marķēšanas slieksni. Tādējādi jūtīgi patērētāji zina par alergēnu saturu kosmētikas produktos. Pretējā gadījumā smaržas tiek pieminētas sastāvdaļu sarakstā kā “parfīms” vai “aromāts”.

 

Agrāk, 2012.gadā Patērētāju aizsardzības zinātniskā komiteja (SCCS) publicēja slēdzienu (SCCS/1459/11) par nepieciešamo pievienot alergēnu sarakstā vēl dažas vielas, kurām nepieciešams individuāls marķējums.

 

Ir svarīgi uzskaitīt alergēnus:

 

Klīniskajā praksē, lai noteiktu alergēnus, ar kuriem kontaktējuši slimnieki;

 

Alerģiskiem cilvēkiem, lai izvairītos no kontakta ar vielām, kuras tie nepanes.

 

Viens no ārkārtīgi svarīgiem elementiem katrā etiķetē ir “Produkta minimālā derīguma termiņa datums”. Balstoties uz kosmētikas Regulation EU 1223/2009/ЕS 19.pantu, minimālā derīguma termiņa datums ir datums, līdz kuram kosmētikas produkts, kas tiek uzglabāts atbilstošos apstākļos, turpinās pildīt savu sākotnējo funkciju, un, konkrēti, atbildīs noteikumiem par kosmētikas līdzekļu drošību.

 

Šajā kontekstā ir divas svarīgas atšķirības:

 

Minimālā derīguma termiņa datums, t.i. produkta derīguma iztecēšanas datums un

 

PAO (periods pēc atvēršanas)

 

Derīguma termiņa iztecēšanas datums

 

Kosmētikas līdzekļiem ar minimālo derīguma termiņu, kas ir mazāks par 30 mēnešiem, minimālā derīguma termiņa datums jānorāda, izmantojot smilšu pulksteņa simbolu, vai vārdiem “ieteicams izmantot līdz”. Tam jāsastāv no mēneša un gada, vai no datuma, mēneša un gada norādītajā secībā.

 

Ja netiek norādīts simbols, jāiztulko formulējums Eiropas valstu, kur tiks pārdots produkts, oficiālajā valodā/valodās.

 

PAO (periods pēc atvēršanas)

 

Kā alternatīva, minimālā derīguma termiņa datums nav obligāts kosmētikas produktiem, kuru minimālais derīguma termiņš ir lielāks par 30 mēnešiem. Tad etiķetē jānorāda laiks pēc atvēršanas, kura garumā produkts ir drošs un nevar nodarīt kaitējumu patērētājam.

 

Īpaši gadījumi

 

Kad kosmētika ir paredzēta vienreizējai izmantošanai vai ir aerosola dozatorā (kad ilgmūžības koncepcija pēc atvēršanas nav aktuāla) un minimālais derīguma termiņš sastāda vairāk kā 30 mēnešus, simbols PAO (Period-After-Opening) nevar tikt izmantots.

 

Lai vecie produkti nekrātos plauktos, ražotājs kā izņēmumu var izmantot minimālā derīguma termiņa datumu, t.i. smilšu pulksteņa simbolu vai formulējumu “ieteicams izmantot līdz”.

 

Sastāvdaļu saraksts

 

Katrai etiķetei jāietver sastāvdaļu saraksts. Saskaņā ar 19.pantu, marķējumam jāietver visas sastāvdaļas, kas ir receptūrā. Turklāt, eksistē papildus noteikumi:

  • visām sastāvdaļām jābūt norādītām dilstošā secībā, sākot ar lielāko koncentrāciju, pēc vārda “sastāvdaļas”;
  • sastāvdaļas jānorāda atbilstoši to INCI nosaukumam, kas minēts ES glosārijā. Kad INCI vārds nav pieejams, var izmantot citas zināmas nomenklatūras, bet no tā jāizvairās;
  • sastāvdaļas nav jātulko, taču jebkuri brīdinājumi, kas skar sastāvdaļas vai speciālas lietošanas instrukcijas, jātulko. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu produkta drošu izmantošanu, piemēram, “satur benzofenonu-3”, kur vārdu “satur” jāiztulko patērētāja valodā, lai to varētu viegli saprast;
  • visas sastāvdaļas, kuru saturs ir mazāk par 1%, var neatbilst augstākminētajam noteikumam. Šīs sastāvdaļas var uzskaitīt jebkurā secībā un jānorāda uz etiķetes.

 

Ir divi izņēmumi, kuri neietilpst šajā noteikumā:

 

Piejaukumi un paliekas. Ja kāda sastāvdaļa ir produktā tikai kā piejaukums vai palieka, to nav obligāti jānorāda uz etiķetes.

 

Marķējumā jānorāda tikai tie alergēni, kuriem ir noteikta koncentrācija gala produktā.

 

Nanomateriāli jāatzīmē ar vārdu “nano” pēc vielas nosaukuma sastāvdaļu sarakstā.

 

Valodas prasības

 

Saskaņā ar Kosmētikas Regulu 1223/2009/ES, noteiktā informācija ir minimālās juridiskās prasības ES marķējumam. Šī informācija jāiztulko valsts, kurā tiek pārdots produkts, oficiālajā valodā/valodās.