Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Iekārtu atbilstības novērtēšana, prasība

CE marķējumu ieviesa ES, lai samazinātu tirdzniecības tehniskos šķēršļus. CE marķējuma kontekstā šis mērķis tiek sasniegts, izmantojot harmonizācijas koncepciju.CE marķējums ir paredzēts, lai nodrošinātu, ka Eiropas tirgū nonāk tikai droši produkti. Pirms CE marķējuma uzlikšanas ražotājam ir jāveic atbilstības novērtējums, lai pārliecinātos, ka attiecīgais izstrādājums atbilst attiecīgo ES direktīvu/regulu prasībām. Lai to izdarītu, tai ir jāidentificē piemērojamās ES direktīvas/regulas un pēc tam jānovērtē savu izstrādājumu atbilstība šīm prasībām saskaņā ar direktīvu/regulu specifikācijām.